História

Ukazujem 1 - 10 z 148 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 15

Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Streda: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok: 1. piatok v mesiaci
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 23. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Sv. omša Veni Sancte na začiatku školského roku pre žiakov, študentov a učiteľov bude v piatok o 18.00 vo farskom kostole.

Prosíme rodičov detí 3. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu v tomto školskom roku, ako aj detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si prihlášky a slovníčky o účasti na svätých omšiach vyzdvihli po svätých omšiach u dp. farára alebo kaplána vo farskom alebo filiálnom kostole. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť do 14. septembra 2014. Termín odovzdania prihlášok je do 5. októbra 2014 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Tento týždeň máme Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred rannými sv. omšami a hodinu pred večernými sv. omšami. V piatok budeme spovedať už od 15.30 hod., kedy bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť. Zvlášť pozývame ku sviatosti zmierenia žiakov a študentov, aby mohli začať nový školský rok s čistým srdcom.
Na filiálkach sa spovedá hodinu pred sv. omšami.

Túto stredu 3. septembra budeme pokračovať v biblických stretnutiach o 19.00 hod. v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda. Sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do tajomstiev Sv. písma.

Rímskokatolícka farnosť sv. Víta vo Veľkých Kostoľanoch pozýva všetkých ctiteľov Panny Márie na výročnú púť do Hájička v dňoch 6. - 8. septembra 2014. Pozvanie prijali vzácni hostia: J. E. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup a vdp. Ivan Šulík, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha. Viac informácii o programe je na plagáte vo výveske.

V dňoch 5. - 7.9.2014 sa koná výročná púť do Mariánky. Program púte je vo výveske.

Topoľčianska púť v jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie sa koná v dňoch 4. - 7.9.2014. Viac informácii o programe nájdete na plagáte vo výveske.

Fotografie na CD alebo DVD z birmovky z kostola sv. Štefana sú k dispozícii vo Videonicse na Teplickej ulici.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac október bude v stredu 3.9.2014 pol hodiny pred svätými omšami.

Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle, od stredy do piatku už od 15.00 hod.

V prvý štvrtok mesiaca prosíme Pána o duchovné povolania, po večernej sv. omši aj pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Prvá sobota mesiaca spomienka Panny Márie v sobotu.

Novéna k Sedembolestnej Panne Márii ako duchovná príprava na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie začne v sobotu 6. septembra. Novéna bude každý deň po večernej svätej omši pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.

Keďže naša kaplnka je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, budeme mať už v nedeľu 14. septembra večer slávnostnú koncelebrovanú svätú omšu. Hlavným celebrantom bude náš páter provinciál Rudolf Uher SJ. Po nej vás všetkých pozývame  na agapé.

V nedeľu 7. septembra je sviatok Troch košických mučeníkov: Marka Križina, Melichara Grodzieckeho SJ a Štefana Pongrácza SJ, patrónov našej slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Ich relikvie budú vystavené na bočnom oltári tejto kaplnky.

Spoločenstvá pre mladých: Riaditeľ Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva stredoškolákov do formačného projektu „Discover“, ktorý bude prebiehať v rámci malých spoločenstiev. Jedno spoločenstvo sa bude stretať vo štvrtok o 18.00 hod a druhé v piatok o 17.00 hod. Stredoškoláci sa môžu prihlásiť v sakristii jezuitského kostola do 15. septembra 2014.

Miništrantské stretká: Po prázdninách opäť pozývame chlapcov na miništrantské stretká. Stretnutia sú každý piatok: pre mladších (prváci, druháci a tretiaci) o 17.00 hod. a pre starších o 19.30 hod v pastoračnej miestnosti pri Kaplnke. Každý piatok je aj miništrantská sv. omša o 18.30 hod. Prvé stretnutie bude v piatok 5. septembra.

Materské centrum Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva mamičky s malými deťmi na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 3. septembra o 10.00 hod. Obsahom stretnutia bude duchovná obnova, ktorú povedie p. Peter Zahoránsky SJ. Pri tejto príležitosti bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom.

Jozef  Gallovič, farár

21. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Streda: sv. Moniky, spomienka
Štvrtok: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 22. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prosím katechétov pôsobiacich vo farnosti o stretnutie vo štvrtok po svätej omši.

Krížiky, teda požehnania detí, sa budú udeľovať, podľa možností, po sv. omši kňazmi.

Ďakujem za zbierku na dokončenie pastoračného centra a na nové ozvučenie kostola, ktorá činila 2950,-€. Za vaše milodary nech Vás Pán žehná!

Zbierka na ozvučenie vo farskom kostole ešte pokračuje sponzorskými darmi. Boh nech vás žehná za každý dar.

V dňoch 5. - 7.9.2014 sa koná výročná púť do Mariánky. Program púte je na nástenke.

V utorok 26.8.2014 vo farskom kostole v rámci organových dní v Piešťanoch bude o 19:00 organový koncert podľa zverejneného programu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Spoločenstvá pre mladých

Riaditeľ Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva stredoškolákov do formačného projektu „Discover“, ktorý bude prebiehať v rámci malých spoločenstiev. Jedno spoločenstvo sa bude stretať vo štvrtok o 18.00 hod a druhé v piatok o 17.00 hod. Stredoškoláci sa môžu prihlásiť v sakristii jezuitského kostola do 15. septembra 2014.

Zádušná sv. omša za nebohého provinciála P. Petra Bujku sa bude sláviť v Bratislave v jezuitskom kostole Najsv. Spasiteľa budúcu nedeľu, 31.augusta o 9.00 hod. Hlavným celebrantom bude terajší provinciál P. Rudolf Uher SJ.

Jozef  Gallovič, farár

20. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Streda: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: sv. Pia X., pápeža, spomienka
Piatok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 21. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prebieha týždeň modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi, ktorý vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska, v dňoch 15. - 22.8.2014. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s modlitbami za pokoj a mier vo svete bude vo farskom kostole vo štvrtok po sv. omši.

Úmysly svätých omší na mesiac november budeme zapisovať až posledný septembrový týždeň po sv. omšiach.

Krížiky, teda požehnania detí, sa budú udeľovať, podľa možností, po sv. omši kňazmi.

Dnes je zbierka na dokončenie pastoračného centra a na nové ozvučenie kostola. Za vaše milodary nech Vás Pán žehná!

V dňoch 5. - 7.9.2014 sa koná výročná púť v Mariánke. Program púte je na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Prebieha týždeň modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi v dňoch 15. - 22.8.2014. Vyhlásila ho Konferencia biskupov Slovenska. Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj, lebo v posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.

Spoločenstvá pre mladých

Riaditeľ Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch pozýva stredoškolákov do formačného projektu „Discover“, ktorý bude prebiehať v rámci malých spoločenstiev. Jedno spoločenstvo sa bude stretať vo štvrtok o 18.00 hod a druhé v piatok o 17.00 hod. Stredoškoláci sa môžu prihlásiť v sakristii jezuitského kostola do 15. septembra 2014.

Jozef  Gallovič, farár

19. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Kláry, panny, spomienka
Štvrtok: sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť – prikázaný sviatok
Sobota: sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 20. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Úmysly svätých omší na mesiac november budeme zapisovať až posledný septembrový týždeň po sv. omšiach.

Krížiky, teda požehnania detí, sa budú udeľovať, podľa možností, po sv. omši.

Na budúcu nedeľu 17. augusta 2014 bude zbierka na dokončenie pastoračného centra a na nové ozvučenie kostola. Za vaše milodary nech Vás Pán žehná!

Stále je možnosť nahlásiť sa na púť do Mariazellu 30.8.2014 v sakristii alebo u p. Meluša.

Farnosť sv. Štefana nás všetkých pozýva na hodovú slávnosť, ktorá bude na budúcu nedeľu 17. augusta 2014. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Jozef Vlasák.

Trnavská arcidiecézna charita a jej Centrum pomoci človeku v Piešťanoch oznamuje, že každý, kto sa ocitne v situácii, kedy si nevie pomôcť sám, môže sa obrátiť na ich poradňu na Kukučínovej ulici č. 21 v Piešťanoch. Tel.: 0948/141520. Tiež prebieha akcia "Daruj školské pomôcky". Viac informácii nájdete na nástenke alebo web. stránke www.charitatt.sk.

Srdečne Vám oznamujeme, že dňa 17. augusta 2014 sa uskutoční posviacka Domu pokoja v Lúke. Začína sa ďakovnou sv. omšou o 17.00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Lúke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

je prikázaný sviatok. Preto okrem bohoslužieb ako v pracovné dni, pribudne aj svätá omša o 17.00 hod. V tento deň nespovedáme.
Zároveň v tento deň v rámci Jubilejného Roka Sedembolestnej Panny Márie možno v našej kaplnke získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Minulý štvrtok sme si komunitnou svätou omšou s vďačnosťou pripomenuli dvesté výročie obnovenia Spoločnosti Ježišovej po 41 rokov trvajúcom zrušení. Obnovil ju Pius VII. Bulou SOLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM, zverejnenou práve 7. augusta 1814.

Jozef  Gallovič, farár

18. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza
Streda: Premenenie Pána, sviatok
Piatok: spomienka sv. Dominika, kňaza
Sobota: sviatok sv.Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice patrónky Európy
Nedeľa: 19. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Vdp. Peter Sabol, farár v Trstíne pozýva na púť do Trstína-Hájička v dňoch 15.-17. augusta. Slávnostnú sv. omšu 17.8. o 11-tej hod. bude celebrovať gen. vikár Mons. Ján Pavčír. Podrobný program púte nájdete na plagáte na nástenke.

Stále je možnosť nahlásiť sa na púť do Mariazellu 30.8.2014 v sakristii alebo u p. Meluša.

Trnavská arcidiecézna charita a jej Centrum pomoci človeku v Piešťanoch oznamuje, že každý, kto sa ocitne v situácii, kedy si nevie pomôcť sám, môže sa obrátiť na ich poradňu na Kukučínovej ulici č. 21 v Piešťanoch. Tel.: 0948 141 520. Tiež prebieha akcia "Daruj školské pomôcky". Viac informácii nájdete na nástenke alebo web. stránke www.charitatt.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci jubilejného 37. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 2. augusta tu predstavujeme dielo renomovaného slovenského výtvarníka Michala Studeného s názvom Veselý cintorín, ktoré nás pozýva k uvažovaniu o mieste, ktoré spája náš pozemský a nebeský život.

 

Jozef  Gallovič, farár

Ukazujem 1 - 5 z 148 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 30