História

Ukazujem 1 - 10 z 205 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 21

Oznamy

27. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Streda: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa: Budúca nedeľa je 28. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

V stredu vo farskom kostole sv. CM budú kňazské rekolekcie piešťanského dekanátu so začiatkom svätej omše o 9.30. Srdečne vás pozývame na túto svätú omšu a k modlitbám za nás kňazov.

Prebieha október – mesiac sv. ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Na získanie týchto odpustkov je potrebné okrem obvyklých podmienok pomodliť sa: 1. päť desiatkov, 2. k modlitbe pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Sväté omše pre deti 2. a 3. ročníka, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi, sú v stredu vo farskom kostole o 18.00. Po svätej omši prosím rodičov detí 3. ročníka o stretnutie.

Dnes je posledný deň na odovzdanie prihlášok na Prvé sväté prijímanie pre deti 2. ročníka.
Žiaci 3. ročníka si vyzdvihnú už len slovníčky o účasti na svätých omšiach, ktoré predložia pri preskúšaniach.

Žiaci 9. ročníka ZŠ a starší študenti si môžu prísť vyzdvihnúť prihlášku na birmovku po svätých omšiach v sakristii. Termín odovzdania prihlášok s úplnými dokladmi bude do 31.12.2015. Prosím, aby ste s tým neotáľali, lebo vybavenie potrebných dokladov vyžaduje dosť času. Po termíne sa už prihlášky nebudú prijímať.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Vincentská rodina ďakuje za zbierku Boj proti hladu. Predajom medovníkových srdiečok sa v Piešťanoch vyzbieralo 2835,-€. Vo farnosti sv. CM vyzbieralo 2430,- € (z toho v kaplnke SBPM 1980,-€). Ďakujú všetkým darcom aj dobrovoľníkom.

Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do prvopiatkovej zbierky potravín pre núdznych.
Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni). Kontakt Mgr. Katarína Sarvašová, tel. č. 0910 788 031. E-mail: charita.piestany@charitatt.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Modlitba ruženca Povzbudzujeme vás všetkých aby ste sa v októbri, mesiaci zasvätenom Ružencovej Panne Márii, pripojili k modlitbe ruženca tu v kostole, alebo spoločne v domácnostiach. S kňazmi sa ho budeme modliť v sobotu a nedeľu o 18.00.

Miništranti večerná sv. omša bude miništrantská a po nej bude stretnutie starších miništrantov – od 4. triedy ZŠ.

Faustínum na budúcu nedeľu o 15.00 bude v našej kaplnke P.M. Sedembolestnej stretnutie členov a sympatizantov hnutia Faustínum.

Umenie Ducha pozývame vás na 48. pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v predsieni našej kaplnky. Od 19.9.2015 tu predstavujeme dielo fotografa a reportéra Andreja Bána z cyklu Iné Slovensko (2002).

Spoločenstvá CVX Pripomíname, že otvárame Spoločenstvá kresťanského života (CVX), s trojročným kurzom ignaciánskej spirituality v malých spoločenstvách. Budeme sa stretávať v priestoroch JPC o 19.30 hod. Vzhľadom k počtu prihlásených pravdepodobne otvoríme iba jedno spoločenstvo. Prosíme, dopíšte k svojim menám, či môžete prísť aj v druhom navrhovanom termíne, a potom určíme najvhodnejší termín z pôvodných dvoch. Aj začiatok z tohto dôvodu posunieme o týždeň. Odporúča sa, aby chodili obaja manželia.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

26. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Utorok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok.
Streda: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Svätých anjelov strážcov. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

V mesiaci októbri, ktorý je zasvätený Ružencovej panne Márii vás povzbudzujeme k modlitbe ruženca v kostole, v rodine alebo nábožnom združení, pri ktorej môžeme získať úplne odpustky za obvyklých podmienok.

Sväté omše pre deti 2. a 3. ročníka, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi, sú v stredu vo farskom kostole o 18.00, ako to bolo minulý rok. Zároveň to bude možnosť stretnutia kňaza s rodičmi po svätej omši a dohodnutia sa na ďalšej spolupráci v príprave na slávnosť Prvého svätého prijímania.

Prosíme rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si vyzdvihli prihlášky na sväté prijímanie a slovníčky o účasti na svätých omšiach po svätej omši pre deti.
Termín odovzdania prihlášok je do 4. októbra 2015 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.
Žiaci 3. ročníka si vyzdvihnú už len slovníčky o účasti na svätých omšiach.

Nedospelí záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania (od 9. ročníka ZŠ po 18. rok) si môžu prísť vyzdvihnúť prihlášku na birmovku po svätých omšiach v sakristii. Termín odovzdania prihlášok s úplnými dokladmi bude do 31.12.2015. Prosím, aby ste s tým neotáľali, lebo vybavenie potrebných dokladov vyžaduje dosť času. Po termíne sa už prihlášky nebudú prijímať.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši vo farskom kostole bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania, pri ktorej je možné získať úplné odpustky.

Prvý piatok v mesiaci, spovedá sa ako obvykle, od stredy hodinu pred večernými svätými omšami, v piatok od 16.00, kedy bude aj vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu.

V tomto týždni budeme zapisovať úmysly svätých omší na november po svätých omšiach.

Prosím učiteľov náboženstva o stretnutie v utorok o 15.00.

Púť na Turzovku pri príležitosti vysvätenia nového kostola bude 4.10.2015. Odchod 5.30 z Krajinskej cesty. Nahlásiť sa môžete u p. Nedorostovej.

Vincentská rodina organizuje 9. ročník zbierky Boj proti hladu v dňoch od od 1. do 30. septembra. Zbierku môžete podporiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, finančne cez účet, poslaním SMS v cene 2,- € v tvare: DMS VINCENT na číslo 877. Viac informácii na nástenke.

Počas celého prvopiatkového týždňa prebieha zbierka potravín pre núdznych.
Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni). Kontakt Mgr. Katarína Sarvašová, tel. č. 0910 788 031. Email: charita.piestany@charitatt.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Úmysly sv. omší

Rektor kaplnky bude tento týždeň zapisovať úmysly na sväté omše na november v stredu polhodinu pred večernou svätou omšou a vo štvrtok polhodinu pred rannými svätými omšami Príležitosť k spovedi pred prvým piatkom je pred a počas každej svätej omše, v stredu, štvrtok a piatok spovedáme už od 15:00 hodiny.

Modlitba ruženca

Povzbudzujeme vás všetkých, aby ste sa v októbri, mesiaci zasvätenom Ružencovej Panne Márii, pripojili k modlitbe ruženca tu v kostole, alebo spoločne v domácnostiach. S kňazmi sa ho budeme modliť v sobotu a nedeľu 25 min. pred večernou sv. omšou

Prvý štvrtok v mesiaci

po večernej svätej omši je adorácia s prosbou o dar nových kňazských a rehoľných povolaní.

Prvý piatok

po každej svätej omši je sviatostné požehnanie s litániami a odprosujúcou modlitbou k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Spoločenstvá CVX

Otvárame Spoločenstvá kresťanského života (CVX), s trojročným kurzom ignaciánskej spirituality v dvoch malých spoločenstvách od 5. októbra 2015. Prihlásiť sa možno v sakristii do konca týždňa. Odporúča sa, aby chodili obaja manželia.

Jozef Gallovič, farár

25. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
Streda: spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Budúca nedeľa: 26. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Na budúcu nedeľu (27.9.) bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 udeľovať sviatosť birmovania mladým z farnosti sv. Štefana.

Sväté omše pre deti 2. a 3. ročníka, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi, sú v stredu vo farskom kostole o 18.00, ako to bolo minulý rok. Zároveň to bude možnosť stretnutia kňaza s rodičmi po svätej omši a dohodnutia sa na ďalšej spolupráci v príprave na slávnosť Prvého svätého prijímania.

Prosíme rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si vyzdvihli prihlášky na sväté prijímanie a slovníčky o účasti na svätých omšiach po svätej omši pre deti v stredu. Vo filiálnych kostoloch aj inokedy.
Termín odovzdania prihlášok je do 4. októbra 2015 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.
Žiaci 3. ročníka si vyzdvihnú už len slovníčky o účasti na svätých omšiach.

Pripomínam usmernenie arcibiskupského úradu, že deti majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu vo svojej farnosti trvalého bydliska, aj keď navštevujú katolícku školu alebo chodia do školy v inej obci či meste, aby sa cítili začlenení do miestnej Cirkvi.

Nedospelí záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania (od 9. ročníka ZŠ po 18. rok) si môžu prísť vyzdvihnúť prihlášku na birmovku po svätých omšiach v sákristii. Termín odovzdania prihlášok s úplnými dokladmi bude do 31.12.2015. Príprava bude dvojročná. Prvý rok bude evanjelizačný s ponukou mládežníckych svätých omší a evanjelizačného kurzu. Druhý rok katechetický. To znamená, že deviataci k birmovke pristúpia až v 1. ročníku strednej školy na jar v roku 2017. Prosím, aby ste s tým neotáľali, lebo vybavenie potrebných dokladov vyžaduje dosť času. Po termíne sa už prihlášky nebudú prijímať.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Dňa 24.9.2015 (vo štvrtok) vo farskom kostole sv. CM o 18.00 sa uskutoční stretnutie pre manželov a zaľúbených s názvom Milovať a ctiť. Po sv. omši prednáša Mgr. Richard Vašečka na tému Milovať a ctiť pre manželov, zaľúbených, ale aj pre kohokoľvek, komu záleží na pravej láske a úcte.

Púť na Turzovku pri príležitosti vysvätenia nového kostola bude 4.10.2015. Odchod 5.30 z Krajinskej cesty. Nahlásiť sa môžete u p. Nedorostovej.

Vincentská rodina organizuje 9. ročník zbierky Boj proti hladu v dňoch od od 1. do 30. septembra. Zbierku môžete podporiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, finančne cez účet, poslaním SMS v cene 2,- € v tvare: DMS VINCENT na číslo 877. Viac informácii na nástenke.

Septembrové Piešťanské.chvály budú budúcu sobotu 26.9.2015 o 17.30 na dvore kláštora Školských sestier De Notre Dame v parku, Kuzmányho 9. Po chválach bude premietanie nového filmu “Boh miluje Slovensko”. Preto bude dobre sa teplejšie obliecť a zobrať si niečo na sedenie. V prípade zlého počasia sa chvály uskutočnia v jezuitskej kaplnke o 18.30.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pochod za život Dnes (v nedeľu) nebude rodinná sv. omša o 11.00 hod., lebo sa ho zúčastní aj P. Slaninka.

Spoločenstvá CVX Pripomíname, že otvárame Spoločenstvá kresťanského života (CVX), s trojročným kurzom ignaciánskej spirituality v 2 malých spoločenstvách od 5. októbra 2015. Budú sa stretávať v priestoroch JPC o 19.30 hod. V pondelok s P. Jozefom Šuppom a Ivanom Bunčekom; druhé v stredu s P. Petrom Zahoránskym a Ondrejom Gabrišom. Prihlásiť sa možno v sakristii. Odporúča sa, aby chodili obaja manželia.

Jozef Gallovič, farár

24. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA. Sviatok.
Utorok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť. Sväté omše budú ako v nedeľu.
Streda: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Budúca nedeľa: 25. v Cezročnom období.

Oznamy

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok sobotu. Obsahom je poďakovanie za úrodu. Môžete doniesť dary z plodov vašich záhrad a polí na požehnanie.

Sväté omše pre deti 2. a 3. ročníka, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi, budú bývať v stredu vo farskom kostole o 18.00, ako to bolo minulý rok. Zároveň to bude možnosť stretnutia kňaza s rodičmi po svätej omši a dohodnutia sa na ďalšej spolupráci v príprave na slávnost Prvého svätého prijímania.

Prosíme rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si vyzdvihli prihlášky na sväté prijímanie a slovníčky o účasti na svätých omšiach po svätej omši pre deti v stredu. Vo filiálnych kostoloch aj inokedy.
Termín odovzdania prihlášok je do 4. októbra 2015 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.
Žiaci 3. ročníka si vyzdvihnú už len slovníčky o účasti na svätých omšiach.

Pripomínam usmernenie arcibiskupského úradu, že deti majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu vo svojej farnosti trvalého bydliska, aj keď navštevujú katolícku školu alebo chodia do školy v inej obci či meste, aby sa cítili začlenení do miestnej Cirkvi.

Nedospelí záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania (od 9. ročníka ZŠ po 18. rok) si môžu prísť vyzdvihnúť prihlášku na birmovku po svätých omšiach v sákristii. Termín odovzdania prihlášok s úplnými dokladmi bude do 31.12.2015. Príprava bude dvojročná. Prvý rok bude evanjelizačný s ponukou mládežníckych svätých omší a evanjelizačného kurzu. Druhý rok katechetický. To znamená, že deviataci k birmovke pristúpia až v 1. ročníku strednej školy na jar v roku 2017. Prosím, aby ste s tým neodkladali, lebo vybavenie potrebných dokladov vyžaduje dosť času. Po termíne sa už prihlášky nebudú prijímať.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Dnes (v nedeľu) 13.9.2015 na Banke na Červenej veži o 15.00 bude krížová cesta spojená s posvätením nového kríža.

Na budúcu nedeľu 20. septembra 2015 sa uskutoční 2. Národný pochod za život.
Miestom stretnutia veriacich z Trnavskej arcidiecézy je farský kostol Povýšenia Svätého kríža na Daliborovom námestí v Bratislave – Petržalke so začiatkom svätej omše o 10.30. Pochod začne o 14.30 z Námestia SNP ulicami BA (2,4 km). Viac informácii o bohatom programe, ktorý začína už 14.9. nájdete na web stránke www.pochodzazivot.sk.
Autobus pre záujemcov odchádza v nedeľu o 7.45 od kostola sv. Cyrila a Metoda v PN z Krajinskej cesty pri kruhovom objazde. Pôjde cez Borovce a Veľké Kostoľany. Záujemcovia sa môžu ešte nahlásiť v sákristii CM alebo zapísať na hárok v zadnej časti kostola.

Dňa 24.9.2015 (vo štvrtok) vo farskom kostole sv. CM o 18.00 sa uskutoční stretnutie pre manželov a zaľúbených s názvom Milovať a ctiť. Po sv. omši prednáša Richard Vašečka na tému Milovať a ctiť pre manželov, zaľúbených ale aj pre kohokoľvek komu záleží na pravej láske a úcte.

Púť do Šaštína na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bude v utorok 15.9.2015. Odchod autobusu bude o 7.00 z Krajinskej cesty a 7.15 od sv. Štefana. Prihlásiť sa môžete u p. Nedorostovej Jarmily. Cena autobusu 5 €/osoba.

Púť na Turzovku pri príležitosti vysvätenia nového kostola bude 4.10.2015. Odchod 5.30 z Krajinskej cesty. Nahlásiť sa môžete u p. Nedorostovej.

Vincentská rodina organizuje 9. ročník zbierky Boj proti hladu. Viac informácii na nástenke.

Diakonia Broumov v spolupráci s Mestom Piešťany vyhlasuje zbierku Nepotrebné veci núdznym ľuďom! Od 16.9. – 18.9.2015.

19. septembra 2015 sa uskutoční jesenná burza detského oblečenia v priestoroch bývalej Chirany, Vrbovská č. 17. Viac informácií na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Faustínum dnes bude stretnutie členov a sympatizantov združenia Faustínum o 15.00 v Jezuitskej kaplnke P. Márie Sedembolestnej.

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktorej je zároveň zasvätená naša kaplnka, bude nedeľný bohoslužobný poriadok, hoci nie je prikázaný sviatok (okrem rodinnej sv. omše o 11.00 hod., ktorá nebude). V ten deň možno u nás získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Pri večernej sv. omši bude účinkovať zbor Coro Laudamus. Príprava na túto slávnosť bude ešte v pondelok (pri sv. omši o 8.00 posledná homília o radostiach Panny Márie a pri večernej sv. omši 9. deň novény.

Spoločenstvá CVX Otvárame ďalšie dve Spoločenstvá kresťanského života (CVX), v rámci trojročného formačného kurzu ignaciánskej spirituality v rámci malých spoločenstiev, so začiatkom od 5. októbra 2015.

Miništranti piatková večerná sv. omša bude bývať miništrantská a po nej bude stretnutie starších miništrantov – od 4. triedy ZŠ.

Jozef Gallovič
farár

23. nedeľa v cezročnom období 2015

Liturgický kalendár

Utorok: NARODENIE PANNY MÁRIE. Sviatok.
Budúca nedeľa: 24. v Cezročnom období.

Oznamy

Sväté omše pre deti 2. a 3. ročníka, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi, budú bývať v stredu vo farskom kostole o 18.00, ako to bolo minulý rok. Začínajú už tento týždeň.

Prosíme rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky, aby si vyzdvihli prihlášky na sväté prijímanie a slovníčky o účasti na svätých omšiach po svätej omši pre deti v stredu. Vo filiálnych kostoloch aj inokedy.
Termín odovzdania prihlášok je do 4. októbra 2015 na farskom úrade alebo po sv. omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.
Žiaci 3. ročníka si vyzdvihnú už len slovníčky o účasti na svätých omšiach.

Nedospelí záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania (od 9. ročníka ZŠ po 18. rok) si môžu prísť vyzdvihnúť prihlášku na birmovku po svätých omšiach v sakristii. Termín odovzdania prihlášok s úplnými dokladmi bude do 31.12.2015. Príprava bude dvojročná. Prvý rok bude evanjelizačný s ponukou mládežníckych svätých omší a evanjelizačného kurzu. Druhý rok katechetický. To znamená, že deviataci k birmovke pristúpia až v 1. ročníku strednej školy na jar v roku 2017.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu, prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Sväté omše pre mládež budú v piatok vo farskom kostole o 18.00 s ponukou stretnutia po svätej omši v spoločenstve v pastoračnom centre.

Stretnutia miništrantov budú v piatok po svätej omši v PC.

Biblické stretnutia budú v stredu po sv. omši v Pastoračnom centre (PC).

Na budúcu nedeľu 13.9.2015 na Banke na Červenej veži o 15.00 bude krížová cesta spojená s posvätením nového kríža.

Na nástenke sú informácie o 2. Národnom pochode za život 20. septembra 2015. Viac informácii aj na web stránke www.pochodzazivot.sk, alebo priamo u diecézneho koordinátora Juraja Schindlera 0915 337 037.
Prosím záujemcov, ktorí by chceli ísť autobusom, aby sa zapísali na hárok, ktorý je v zadnej časti kostola. V prípade nedostatočného počtu nahlásených, dopravu si porieši každý osobne.
Pripomínam, že miestom stretnutia veriacich z Trnavskej arcidiecézy je farský kostol Povýšenia Svätého kríža na Daliborovom námestí v Bratislave – Petržalke so začiatkom svätej omše o 10.30.

Prosím o povšimnutie si rozpisu upratovania pastoračného centra.

Vincentská rodina organizuje 9. ročník zbierky Boj proti hladu. Viac informácii na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Spoločenstvá CVX Otvárame ďalšie dve Spoločenstvá kresťanského života (CVX), v rámci trojročného formačného kurzu ignaciánskej spirituality v rámci malých spoločenstiev, so začiatkom od 5. októbra 2015. Formácia bude prebiehať v dvoch spoločenstvách. Prvé sa bude stretávať v priestoroch JPC v pondelok o 19.30 hod a animátormi budú pátri Jozef Šuppa a Ivan Bunček. Druhé sa bude stretávať v stredu o 19.30 a animátormi budú pátri Peter Zahoránsky a Ondrej Gabriš. - Prihlásiť sa možno do konca septembra v sakristii kostola. Vyžaduje sa, aby chodili obaja manželia (v prípade katolíckeho manželstva).

Faustínum Budúcu nedeľu bude stretnutie členov a sympatizantov združenia Faustínum o 15.00 v Jezuitskej kaplnke P. Márie Sedembolestnej.

Pobožnosť k Sedembolestnej Panne Márii Tentoraz sa na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budeme pripravovať sedemdňovou prípravou počas sv. omší o 8.00 hod od utorka 8. septembra. Témou bude Sedem radostí Panny Márie aj dnešných rodín.
Pri večerných sv. omšiach sa budeme modliť novénu k Sedembolestnej od dnešnej večernej sv. omše.

Miništranti piatková večerná sv. omša bude bývať miništrantská a po nej bude stretnutie starších miništrantov – od 4.triedy ZŠ.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 205 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 41