História

Ukazujem 1 - 10 z 155 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 16

Oznamy

29. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovolná spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovolná spomienka
Nedeľa: Budúca nedeľa je 30. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Voľba farskej ekonomickej rady (FER) prebehne v nedeľu 26.10.2014. FER má za úlohu pomáhať kňazovi radou a inou pomocou v hmotných záležitostiach farnosti. Má iba poradný hlas. Na nástenkách je uvedený zoznam kandidátov. Z nich budete môcť zakrúžkovať 5 mien. Kandidáti s najväčším počtom hlasov sa stanú členmi rady. Na filiálkach voľba prebehne samostatne so zvolením jedného zástupcu do FER.

Ak sú na kandidátke nejaké chyby, nahláste mi ich.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni bude v piatok na svätej omši a po nej v skupinkách s animátormi.

Dnes je zbierka na misie.

Trnavská arcidiecézna charita pozýva všetkých, aby sa zapojili v rámci dobrovoľnej pomoci do Zbierky potravín, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 10. - 15.11.2014. Kontaktné údaje sú na nástenke.

Trnavská arcidiecézna charita bude od 1.11.2014 pôsobiť v nových priestoroch na adrese A.Hlinku 41 v Piešťanoch pri železničnej stanici v novozriadenom Charitatívno-humanitárnom centre, ktoré má za cieľ slúžiť ako regionálne kontaktné miesto pre klientov, darcov, dobrovoľníkov, študentov a všetkých záujemcov, ktorým nie je ľahostajný osud druhého človeka. Ostatné informácie a kontakty sú na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Akadémia k roku Sedembolestnej

Pozývame Vás na Slávnostnú akadémiu pod názvom: "V lone Matky je dosť miesta pre každého", z príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie ktorá sa uskutoční 19.10.2014 v našej  kaplnke o 16.00 hodine. Cez toto hudobno-scénické pásmo a meditácie s aplikáciou na súčasný život, budete môcť hlbšie vstúpiť do tajomstva bolestí vo vlastnom živote.

Faustínum

túto nedeľu, t.j. 19. októbra 2014 o 15.00 sa bude konať stretnutie členov a priaznivcov hnutia Faustínum, tentoraz výnimočne v Jezuitskom pastoračnom centre, pretože v kaplnke bude nácvik multimediálnej prezentácie o Siedmich bolestiach Panny Márie.

Zmena času

V noci z 25. na 26.10. sa mení čas. O jednu hodinu posúvame hodinky späť.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár - dekan

28. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
Piatok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Nedeľa: Budúca nedeľa je 29. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prebieha október – mesiac sv. ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Na získanie týchto odpustkov je potrebné pomodliť sa: 1. Päť desiatkov, 2. K modlitbe pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. Pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov.

Birmovanci v tomto týždni budú mať stretnutie iba v sobotu 18.10.2014, kedy sa uskutoční evanjelizácia birmovancov tímom animátorov Trnavskej animátorskej školy. Program by mal byť približne od 9.30 do 16.00. Občerstvenie bude zabezpečené, ale môžu si niečo aj priniesť so sebou.

Stretnutie dospelých záujemcov o sviatosť krstu, prvého svätého prijímania alebo birmovania bude v sobotu 18.10.2014 o 9.30.

Pn.chvály s témou: „Zmocnenie Duchom Svätým“ sa uskutočnia v nedeľu 12.10.2014 o 15.30 v malej scéne MsKS, ul. Alexandra Dubčeka 27, Piešťany.

Zbierka Boj proti hladu: farnosť sv. Cyrila a Metoda 342,- €; farnosť sv. Štefana 610,- €; kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 900,- €. spolu 1852,-€. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k priebehu zbierky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Slávnostná akadémia pod názvom: "V lone Matky je dosť miesta pre každého", pri príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie sa uskutoční 19. októbra 2014 o 16.00 hodine v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Cez toto hudobno-scénické pásmo a meditácie s aplikáciou na súčasný život, budete môcť hlbšie vstúpiť do tajomstva 7 bolestí vo vlastnom živote. Účinkovať bude mládež Piešťan, Základná umelecká škola, Spevácky zbor z kostola sv. Cyrila a Metoda. Program pripravili pre vás Školské sestry v spolupráci s komunitou SJ.

Faustínum: na budúcu nedeľu, t.j. 19. októbra o 15.00 sa bude konať stretnutie členov a priaznivcov hnutia Faustínum v Kaplnke Sedembolestnej.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

27. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Bruna, kňaza, reh. Ľubovoľ. spomienka
Utorok: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa: Budúca nedeľa je 28. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prebieha október – mesiac sv. ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Na získanie týchto odpustkov je potrebné pomodliť sa: 1. Päť desiatkov, 2. K modlitbe pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. Pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

V mene rodičov, žiakov, pedagógov a biskupského úradu chceme poďakovať ľuďom dobrej vôle v dekanáte Piešťany a okolí, ktorí ste sprevádzali modlitbami na začiatku nového školského roka naše katolícke školy - ZŠ sv. Márie Goretti a Gymnázium Michala Archanjela. Skutočne len vďaka Božej milosti a vašej trpezlivosti, obetám a modlitbám  sme mohli začať pokojne pracovať na vzdelávaní a duchovnej formácii našich detí a mládeže. Novými projektmi chceme dosiahnuť, aby  úsilie výchovy v kresťanských rodinách pokračovalo na našich školách. Prosíme i naďalej o vašu priazeň a modlitby. Našu prácu a úspechy môžete sledovať na internetových stránkach našich katolíckych škôl.

Prosíme rodičov detí 3. a 2. ročníka, aby odovzdali prihlášky detí na Prvé sväté prijímanie. Dnes je posledný termín.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov. Zvlášť sú dôležité pre deti 3. ročníka.
Po svätej omši prosím rodičov detí 3. ročníka o stretnutie.

Stretnutie s birmovancami 9. ročníka bude v piatok na svätej omši, v rámci ktorej prebieha pre nich prípravná katechéza. Prosím, aby vyplnili tlačivo s doplňujúcimi údajmi a vypracovali si úlohy. Dnes je posledný termín odovzdania doplňujúcich údajov, čo je zároveň znakom, že majú záujem pokračovať v príprave.

Prehľad nahlásených birmovancov a detí na 1. sväté prijímanie je na farskej nástenke.

V sobotu 18.10.2014 sa uskutoční evanjelizácia birmovancov tímom animátorov Trnavskej animátorskej školy. Program by mal byť približne od 9.30 do 16.00. Prosím birmovancov, aby si rezervovali na tento program voľný čas.

Stretnutie dospelých záujemcov o sviatosť krstu, prvého svätého prijímania alebo birmovania bude vo štvrtok po svätej omši o 19.00.

Stretnutie s farskými animátormi birmovancov bude v utorok po svätej omši.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Faustínum

Upozorňujeme všetkých členov a priaznivcov hnutia Faustínum bude v tomto mesiaci októbri výnimočne až v tretiu októbrovú nedeľu, t.j. 19. októbra o 15.00 hod.

Vysokoškolské stretká a Spoločenstvá pre mladých prebiehajú podľa predchádzajúcich oznamov.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

26. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Pondelok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok.
Utorok: spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda: spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok: spomienka Svätých anjelov strážcov
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: spomienka sv. Františka Assiského
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Pápež vyhlásil dnešnú nedeľu 28. septembra Dňom modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať od 5. do 19. októbra na tému: "Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie".

Prvý piatok v mesiaci spovedá sa pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. Na prvý piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

V tomto týždni budeme zapisovať úmysly svätých omší na november po svätých omšiach nasledovne: v pondelok v Kaplnke Božského Srdca; v utorok ráno a večer v kostole sv. CM; na Banke v utorok a v Kocuriciach vo štvrtok.

Pripomíname rodičom detí 3. ročníka, že termín odovzdania prihlášok na Prvé sväté prijímanie je do 5. októbra 2014.

O to isté  prosíme aj rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov. Zvlášť sú dôležité pre deti 3. ročníka.
Po svätej omši prosím rodičov detí 3. ročníka o stretnutie.

Stretnutie s birmovancami 9. ročníka bude v piatok na svätej omši a po nej, v rámci ktorej prebieha pre nich prípravná katechéza. Prosím, aby vyplnili tlačivo s doplňujúcimi údajmi a vypracovali si prvú úlohu do 5.10.2014.

Prehľad nahlásených birmovancov a detí na 1. sväté prijímanie je na farskej nástenke.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Prosím katechétov o stretnutie v utorok o 15.00.

V sakristii sú podielové knihy a kalendáre pre členov SSV po 5,-€.

Katolícka jednota Slovenska organizuje púť do Turzovky dňa 19.10.2014. Prihlásiť sa môžete u p. Nedorostovej do 15.10. Viac informácii na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší: na mesiac november bude v stredu 1. októbra pol hodiny pred sv. omšami.

Spovedanie v tomto prvopiatkovom týždni bude ako obvykle, teda aj pri ranných sv. omšiach o 6.00 a od stredy aj od 15.00 hod.

Prvý štvrtok mesiaca sa modlíme za duchovné povolania, po večernej sv. omši bude adorácia pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou s týmto úmyslom.

Prvý piatok mesiaca, ako obyčajne, bude po večernej sv. omši odprosujúca pobožnosť pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou.

Umenie Ducha: Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 38. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 27. septembra 2014 tu predstavujeme dielo renomovaného slovenského výtvarníka Ľudovíta Hološku, s názvom Archanjel Michal.

Vysokoškolské stretká: Od stredy 24.9. pokračuje otvorené stretko pre vysokoškolákov. Stretko býva v stredy počas semestrov v Pastoračnom centre otcov Jezuitov o 19.10. Viac informácii na emaile vs.stretko.pn@gmail.com.

 

Jozef  Gallovič, farár

25. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár:

Utorok: spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Piatok: sv. Kozmu a Damiána, lekárov, mučeníkov, nezáväzná spomienka
Sobota: sv. Vincenta de Paul, kňaza, - spomienka
Budúca nedeľa: 26. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Prosíme rodičov detí 3. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu v tomto školskom roku, aby si vyzdvihli prihlášky a slovníčky o účasti na svätých omšiach po svätých omšiach u dp. farára alebo kaplána vo farskom alebo filiálnom kostole. Termín odovzdania prihlášok je do 5. októbra 2014.

O to isté prosíme aj rodičov detí 2. ročníka, ktoré majú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu o dva roky.

Sväté omše v stredu o 18.00 vo farskom kostole sú venované príprave detí na 1. sväté prijímanie v prítomnosti rodičov. Zvlášť sú dôležité pre deti 3. ročníka.
Po svätej omši prosím rodičov detí 3. ročníka o stretnutie.

Stretnutie s birmovancami 9. ročníka bude v piatok na svätej omši, v rámci ktorej prebieha pre nich prípravná katechéza. Prosím, aby vyplnili tlačivo s doplňujúcimi údajmi a vypracovali si prvú úlohu.

Prehľad nahlásených birmovancov a detí na 1. sväté prijímanie je na farskej nástenke.

Dospelí záujemcovia o sviatosť krstu alebo prvého svätého prijímania alebo birmovania sa môžu nahlásiť na farskom úrade alebo po svätých omšiach dp. farárovi alebo kaplánovi.

Zbierka na Pastoračné centrum a ozvučenie v kostole činila spolu so zvončekami 3200,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

V septembri od 1. do 30. prebieha zbierka „Boj proti hladu“. Zbierku môžete podporiť modlitbou, finančne cez účet, poslaním SMS v cene 2,- € v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 alebo kúpou medovníkového srdiečka. Prosíme tých, ktorí sú ochotní pomôcť napečením medovníkových srdiečok a ich predávaním. Medovníkové srdiečka môžete priniesť do sakristie každý deň ráno po sv. omši p. kostolníčke, u ktorej sa môžete nahlásiť aj s ďalšou pomocou. Viac informácii na nástenke alebo plagátoch.

V nedeľu 21. septembra 2014 o 15.30 na Malej scéne Mestského kultúrneho strediska, A. Dubčeka 27 v Piešťanoch sa uskutočnia pn.chvály za účasti O. Chrvalu, tajomníka Rady KBS pre mládež a univerzity.

Prosím katechétov o stretnutie v utorok po svätej omši.

Diakonia Broumov v spolupráci s Mestom Piešťany vyhlasuje zbierku: nepotrebné veci núdznym ľuďom. Viac informácii na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Ukončenie Jubilejného roku SJ: v sobotu 27. septembra, kedy bola v r. 1540 pápežom Pavlom III. potvrdená Spoločnosť Ježišova na celom svete, sa končí Jubilejný rok Spoločnosti Ježišovej, ktorá si pripomínala 200 výročie svojho obnovenia. Obnovená bola po 40 rokoch od jej zrušenia.
Práve na tento deň pripadá aj 75. výročie príchodu jezuitov do Piešťan.
V tento deň bude preto ďakovná slávnostná sv. omša večer o 18.30.

Akadémia k roku Sedembolestnej

Pozývame  Vás na Slávnostnú akadémiu pod názvom: "V lone Matky je dosť miesta pre každého", z príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie a dňa zavŕšenia 200. výročia obnovenia spoločnosti Ježišovej ktorá sa uskutoční 27.9. v našej  kaplnke o 16.30 hodine. Cez toto hudobno - scénické pásmo a meditácie s aplikáciou na súčasný život, budete môcť hlbšie vstúpiť do tajomstva 7 bolestí vo vlastnom živote.
Účinkovať bude mládež Piešťan, Základná umelecká škola, Spevácky zbor z kostola sv. Cyrila a Metoda. Program pripravili pre vás Školské sestry v spolupráci s komunitou SJ

Spoločenstvá pre mladých: v rámci projektu Discover začali stretnutia - vo štvrtok o 18.00 hod a v piatok o 17.00 hod v JPC.

Vysokoškolské stretká: Od stredy 24.9. pokračuje otvorené stretko pre vysokoškolákov, ktorí študujú v Piešťanoch. Prísť môžu aj Piešťanci, ktorí študujú na Vysokej škole a sú cez týždeň v Piešťanoch. Stretko býva v stredy počas semestrov v Pastoračnom centre otcov jezuitov o 19.10. Viac informácii na emaile vs.stretko.pn@gmail.com.

Jozef Gallovič, farár

Ukazujem 1 - 5 z 155 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 31