História

Ukazujem 1 - 10 z 129 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 13

Oznamy

Veľkonočná nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 2. veľkonočná nedeľa, nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše ako v nedeľu, vrátane A. Trajana, v Kocuriciach o 9.00 hod.

Od dnes (od veľkonočnej nedele) sú sv. omše opäť v kúpeľnej kaplnke.

Dnes na veľkonočnú nedeľu od 15.30 hod. budú v kúpeľnej kaplnke (pri moste) chvály - modlitby piesňou. Svedectvom a krátkym slovom nás príde povzbudiť sr. Anežka Alžbeta Žatková z Kongregácia školských sestier de Notre Dame. Pôsobila niekoľko rokov aj v Piešťanoch. V súčasnosti slúži v Novom Meste nad Váhom. Viac informácii na webe facebook.com/pn.chvaly.

Celodenná nedeľná adorácia v kúpeľnej kaplnke bude od 1. májovej nedele.

Ôsmaci budú mať pravidelné mesačné stretnutie na budúcu sobotu 26.4. o 11.00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v rámci prípravy na sv. birmovania, ktorú príjmu v budúcom školskom roku.

Spoločenstvo Viera a Svetlo bude mať sv. omšu v sobotu 26. mája o 13.30 hod. v kúpeľnej kaplnke.

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany a Zbor Dona Bosca Vás pozývajú na oslavu Božieho milosrdenstva v nedeľu 27.4.2014. Program: 14.30 procesia od kúpeľnej kaplnky cez centrum Piešťan, 15.00  kostol sv. Cyrila a Metoda - modlitby a benefičný koncert zboru Dona Bosca na podporu a dokončenie projektu „Dom pokoja“ v Lúke pri Piešťanoch. V prípade nepriaznivého počasia začneme o 15.00 v kostole Cyrila a Metoda.

Farnosť Vrbové v spolupráci s neziskovou organizáciou Voľnočasové centrum Vrbové organizujú benefičný koncert na podporu dostavby voľno časového centra. Koncert sa uskutoční v nedeľu 4. mája o 18.30 hod. v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom a vystúpia na ňom sólista SND Martin Babjak a kontrabasové kvarteto BASS BAND. Vstupné je dobrovoľné.

Aprílová zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary priniesla 1845 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Dnes je veľkonočná ofera, všetkým darcom rovnako Pán Boh zaplať.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu veľkonočnej liturgie a všetkým vám prajem požehnané a radostné veľkonočné sviatky.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Najväčší kresťanský sviatok sa slávi ako slávnosť s oktávou: celý týždeň sa bude spievať alebo recitovať Glória, môže sa recitovať sekvencia, vo veľkonočnej prefácii sa hovorí „v tento deň...“ a na konci pri prepustení ľudu sa spieva dvojité aleluja.

Veľkonočný pondelok

V pondelok je deň pracovného voľna. Sväté omše budú ako v nedeľu, s výnimkou rodinnej sv. omše o 11.00, ktorá nebude. (Teda 6.30; 8.00; 9.30; 18.30 hod.)

Budúcu nedeľu, spúšťame v našej kaplnke podpisovú akciu: Petíciu prezidentovi republiky na vyhlásenie referenda o podpore kresťanských hodnôt rodiny. Na naliehavé odporúčanie otcov biskupov Slovenska sa v nej pripájame k aktivite Aliancie za rodinu, ktorá združuje veľa pro-life organizácií. Na podpisových hárkoch sú stručne vysvetlené hodnoty, o ktoré by v referende išlo. Sú pri vchodoch do kaplnky. Podrobnejšie informácie budú na výveskách aj v sakristii. Tento dátum zvolili biskupi najmä z týchto dôvodov: bude to Nedeľa Božieho Milosrdenstva a bude svätorečenie Jána Pavla II., ktorý sa tak energicky zasadzoval za kultúru života aj ďalšie.

Podpisové hárky si môžete vziať aj domov a dať ich popodpisovať aj vašim známym, ktorí zdieľajú podobné hodnoty.

Budúcu nedeľu, pretože je Nedeľou Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva (v kostole alebo kaplnke), nábožný vzdych ku Božiemu milosrdenstvu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) a splnenie obvyklých podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca).

Benefičný koncert

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční 18. mája 2014 o 16.00 h. a 18.30 h. v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť v Centre pomoci pre rodinu. Výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín. Bližšie informácie na plagátoch.

Nová kniha

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla veľmi aktuálna kniha Svätý Ján XXIII. – pápež pokoja a lásky. Autorom je súčasník svätého pápeža, nitriansky kanonik Eugen Gilkorn.

Peter Sabol, farár

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána 2014

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota: Biela sobota
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Oznamy

Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti je dnes v nedeľu 13. apríla popoludní od 14.30 hod. do večernej sv. omše. Na Trajane budeme spovedať dnes v nedeľu od 14.30 do 15.30 hod. Rozpis spovedania v celých Piešťanoch nájdete na internetovej stránke farnosti.

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Najsv. sviatosti Oltárnej a sviatosti kňazstva. Sv. omša bude len večer na Pamiatku Pánovej večere. Začne o 18.00 hod.

Na Veľký piatok slávime utrpenie a smrť nášho Pána. V tento deň sa nikde na svete neslávi sv. omša. Veľkopiatočné obrady začnú o 15.00 hod.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti. Slávnosť Veľkonočnej vigílie sa koná v noci - u nás po západe slnka o 20.00 hod. Na Bielu sobotu je možnosť poklony v Božom hrobe a to od 9.00 hod. do 19.45 hod.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Zaväzuje všetkých od 14 rokov až do smrti zdržiavať sa mäsitého pokrmu a od 18. do 60. roku života len raz za deň sa najesť do sýta. V tento deň sa zdržiavanie mäsitého pokrmu nenahrádza iným skutkom pokánia.

Na Veľký piatok bude Krížová cesta na Červenej veži o 20.00 hod. Je určená hlavne mladým, ale aj tým, ktorí sa cítia byť mladými. O 19.30 bude zraz pri jezuitskom kostole, kde sa budú prideľovať modlitby na jednotlivé zastavenia a odtiaľ sa pôjde pešo popri kostole sv. Cyrila a Metoda na Červenú vežu.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

Od veľkonočnej nedele budú sv. omše opäť v kúpeľnej kaplnke.

Na veľkonočnú nedeľu od 15.30 hod. budú v kúpeľnej kaplnke chvály - modlitby piesňou.

Gréckokatolícka liturgia bude na veľkonočnú nedeľu v kúpeľnej kaplnke o 7.00 hod.

Na 2. veľkonočnú nedeľu chystáme procesiu na oslavu Božieho milosrdenstva. Viac o týždeň.

Dnes je aprílová zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Na Kvetnú nedeľu čiže Nedeľu Pánovho utrpenia pribudla k symbolickým dekoráciám pred obetným stolom tŕňová koruna. Má nám pripomínať že jedinou poctou Krista kráľa bola koruna tŕňová a jediným trónom bol kríž. Spasiteľ nám aj týmto chcel pripomenúť absolútnu nutnosť pokory a prijatia kríža ku spáse a nebezpečenstvo pýchy. Máme radi pocty, sme citliví na poníženia a ťažko ich odpúšťame. Celé obrady Svätého týždňa nás budú na to upozorňovať – krajná láska Spasiteľa ide cez krajné poníženie, ktoré nevedeli pochopiť ani apoštoli, ale my po 2 tisícročiach kresťanstva sme k tomu volaní ako ku podmienke spásy.

Kvetná nedeľa

Dnes na Kvetnú nedeľu bude u nás Krížová cesta o 14.00, lebo od 15.00 do 18.15 bude spoločná sviatosť zmierenia.

Sviatosť zmierenia

V pondelok až stredu spovedáme pri každej sv. omši, večer už od 17.00 hod. Počas Veľkonočného trojdnia sa nespovedá. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

Veľkonočné trojdnie

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku.

Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. je sv. omša svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebruje biskup spolu s kňazmi diecézy.

Večer bude u nás sv. omša na Pamiatku Pánovej večere o 18.30 hod.

Na Veľký piatok veľkopiatkové obrady sa začnú v našej kaplnke o 17.00 hod. Ráno o 8.00 hod. bude u nás Krížová cesta.

Na Bielu sobotu ráno o 8.00 hod. v našej Kaplnke budú spoločné modlitby breviára: liturgia čítania a ranné chvály na ktoré vás srdečne pozývame. Celodenná poklona pri Božom hrobe sa ukončí o 18.00 hod. Večerná Vigília Pánovho zmŕtvychvstania - v našej kaplnke Sedembolestnej začne o 19.00 hod svätením ohňa pred kaplnkou.

Hoci tieto dni nie sú v Cirkvi zaradené medzi prikázané sviatky, ich slávenie z našej strany má byť ponímané tak, že sú vyvrcholením Ježišovej lásky k nám a našej záchrany od večnej smrti.

Ofera

Na Veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Peter Sabol, farár

5. pôstna nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Kvetná nedeľa, čiže nedeľa Utrpenia Pána                                                

Oznamy

Na piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže. Má nám to pripomínať že tajomstvo kríža máme nosiť predovšetkým v srdciach a rozjímať o ňom. A najmä to, že kríž nie je pre nás pohoršením, ale tajomstvom najväčšej lásky.

Na Kvetnú nedeľu posvätíme ratolesti a procesiou cez kostol si pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Prosíme, prineste si ratolesti na posvätenie.

Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude na budúcu sobotu a nedeľu 12. a 13. apríla popoludní od 14.30 hod. do večernej sv. omše. Na Trajane budeme spovedať v nedeľu od 14.30 do 15.30 hod. Na Banke v sobotu od 9.00 do 10.00 hod., v Kocuriciach vo štvrtok od 17.00 hod.

Chorých a starých ľudí po domoch budeme spovedať v priebehu budúceho týždňa: v Piešťanoch po dohode, na Banke v piatok od 9.00 hod., v Kocuriciach vo štvrtok od 9.00 hod. Nahláste meno, adresu a telefonický kontakt v sakristii. Rozpis celého spovedania v Piešťanoch nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

Fórum života srdečne pozýva všetkých, ktorým záleží na ochrane rodiny a života na verejné zhromaždenie "Trnava za život" v nedeľu 6. apríla o 15.00 hodine na Trojičnom námestí v Trnave. Podrobnejšie informácie sú na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Rozlúčka so zosnulým Branislavom Bukovským, kňazom Bratislavskej arcidiecézy, bude v utorok 8. apríla 2014 o 13.00 hodine v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Pohreb bude v utorok 8. apríla 2014 o 15.00 hodine na cintoríne Terézie Vansovej v Trnave.

Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu "Zdenka" o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej z kongregácie sestier svätého Kríža v kine Hviezda v Trnave v stredu 9. apríla 2014  o 17.00 hod. Vstup je voľný.

Pozývame vás na rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v sobotu 10. mája. Podrobnosti na internetovej stránke rádia Lumen.

Na budúcu nedeľu bude aprílová zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Na piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže, aj náš v sanktuáriu. Má nám to pripomínať že tajomstvo kríža máme nosiť predovšetkým v srdciach a rozjímať o ňom. A najmä to, že kríž nie je pre nás pohoršením, ale tajomstvom najväčšej lásky.

Pobožnosti Krížovej cesty

Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty v obvyklom čase, o 15.00 hod, ale na budúcu nedeľu sa presúva kvôli spovedaniu na 14.00 hod. V piatok ostáva čas nezmenený – o 17.30.

Spovedanie

Tento týždeň spovedáme už pri každej svätej omši. Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na posledné dni. Spoločná svätá spoveď v našej Kaplnke Sedembolestnej bude na budúcu – Kvetnú nedeľu od 15.00 – 17.15 hod.

Peter Sabol, farár

4. pôstna nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 5. pôstna

Oznamy

Dnešná štvrtá pôstna nedeľa je nazývaná aj nedeľou radosti. Radosti z toho, že sa už priblížilo naše vykúpenie.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

V tomto týždni máme aj 1. piatok nového mesiaca. Spovedáme ako obvykle.

Úmysly sv. omší na mesiac júl budeme zapisovať v Piešťanoch a na Banke v utorok 1. apríla, v Kocuriciach vo štvrtok 3. apríla, vždy po sv. omši.

Pozývame vás na púť do Šaštína v rámci fatimskej soboty. Odchod autobusu je v sobotu 5. apríla o 13.00 z Krajinskej cesty a o 13.10 hod. od kostola sv. Štefana.

Spevácky zbor Coro Laudamus Piešťany vás srdečne pozýva na Veľkonočný koncert v sobotu 5. apríla o 19.00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Okrem domáceho zboru účinkujú aj Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester Čadca. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Pozývame vás na púť do Nitry v sobotu 26. apríla. Plánuje sa návšteva Nitrianskeho hradu - sídla nitrianskeho biskupa, nitrianskej Kalvárie ako aj ďalších miest na území mesta. Odchod autobusu je o 7.30 hod. z Krajinskej cesty a o 7.40 hod. od Kostola sv. Štefana. Cena je 5 eur. Prihlásiť sa možno v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte.

Pozývame vás na púť do Medjugoria v čase od 4. do 10. júna 2014. Podrobnosti na nástenke. Prihlásiť sa možno na telefónnom čísle uvedenom na plagáte.

Stále je možnosť prihlásiť sa na púť do Prahy a do Krakova. Podrobnejšie na nástenke.

Gréckokatolícka cirkev Trnava vás pozýva na púť do Ríma v dňoch od 21. do 27. septembra. Podrobnosti na internetovej stránke farnosti a na nástenke.

Po zmene času na letný sv. omše na filiálkach vo všedný deň budú o 18.00 hod.

Ako už možno viete, vo veku 46 rokov náhle zomrel kňaz dp. Branislav Bukovský. V roku 1995 pôsobil ako kaplán aj tu u nás v Piešťanoch. Spomeňme si naňho v modlitbách.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary priniesla 1680 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Štvrtá pôstna nedeľa sa na znak radosti slávi v ružovom rúchu. Ružová stuha pribudla v sanktuáriu k vrecovine, popolu, fialovej látky, a tŕňom, aby nám pripomenula cieľ pokánia: čo najužšie spojenie s Kristom a radosť z Božej iniciatívy, ktorou nás oslobodzuje od večnej smrti a zármutku hriechu.

Pobožnosti Krížovej cesty

Dnes (túto nedeľu) o 15.00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú členky spoločenstva Modlitby matiek.

Spovedanie  

Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda aj pri ranných svätých omšiach o 6.00 hod a popoludní od stredy do piatku už od 15.00 hod.

Zapisovanie úmyslov svätých omší

na mesiac máj bude v utorok 1. apríla pol hodinu pred každou svätou omšou.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame v stredu 2. apríla do JPC o 10.00 do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok v mesiaci máme ako obvykle deň modlitieb za duchovné povolania, aj večernú adoráciu na tento úmysel.

Umenie ducha

Pozývame do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 33. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Teraz je tam dielo výtvarníka Igora Kalného: Ukrižovaný. Má nás uvádzať do tajomstva Umučenia.

Peter Sabol, farár

3. pôstna nedeľa 2014

Liturgický kalendár

Utorok: slávnosť Zvestovania Pána
Budúca nedeľa: 4. pôstna

Oznamy

25. marca už tradične je deň počatého života. Na znak úcty k ľudskému životu si môžeme pripnúť bielu stužku na odev a podporiť tak úsilie, ktoré začalo Národným pochodom za život v Košiciach.

Zástupcovia cestovnej kancelárie Avema prídu dnes (v nedeľu) po večernej sv. omši hovoriť o stopách kresťanstva v Turecku. Bližšie poukážu na vznik prvých kresťanských spoločenstiev, kde svojho času svätý apoštol Pavol hlásal evanjelium, kde pôsobil a obracal pohanov na kresťanskú vieru apoštol Filip, na miesta, kde mal misijné cesty apoštol Tomáš a kde apoštol Ján podľa tradície priviedol Pannu Máriu.

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15.00 hod.

V sobotu 29. marca bude náhradné stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie, spojené s preskúšaním vedomostí, ktoré sú k tomu potrebné. Stretnutie bude o 11.00 hod. a bude sa týkať detí, ktoré ešte neprešli preskúšaním.

V noci zo soboty 29. na nedeľu 30. marca sa mení čas. O 2. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hod. letného času.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Pôstne obdobie

Od 3. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu k vrecovine a popolu a fialovej látky, pribudli aj tŕne, ktoré nám pripomínajú ťažkosti spojené s pokáním ako aj to, že naše hriechy zraňujú nielen nás, ale aj druhých a prispievajú k rozmnožovaniu zla vo svete. V podobenstve o rozsievačovi tŕnie udúša Slovo zasievané do nášho srdca...

Pobožnosti Krížovej cesty

Dnes (túto nedeľu) o 15.00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú cestu členovia hnutia Viera a svetlo – teda rodiny a priatelia „inak obdarovaných ľudí“ – s mentálnym  postihnutím. Budúcu nedeľu sa ju chystajú modliť členky spoločenstva Modlitby matiek

Modlitba k Patrónke Slovenska

naďalej sa po každej svätej omši modlíme modlitbu za Slovensko k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je naša kaplnka zasvätená.

Peter Sabol, farár

Ukazujem 1 - 5 z 129 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 26