História

Ukazujem 1 - 10 z 142 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 15

Oznamy

16. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Márie Magdalény, spomienka
Streda: sv. Brigity rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Piatok: sv. Jakuba apoštola, sviatok
Sobota: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Nedeľa: 17. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Úmysly sv. omší na mesiac október stále môžete nahlasovať.

Zbierka na dokončenie pastoračného centra činila 3250,-€. Za vaše milodary nech vás Pán žehná. Momentálne sa dokončujú a zariaďujú priestory na bývanie pre kňazov. Plánujeme v tomto roku dokončiť novú kanceláriu a prijímaciu miestnosť.

Tohoročné arcidiecézne stretnutie mládeže Nádej sa bude konať v sobotu 23.8.2014 v Bojničkách.

Prosím modlitbové spoločenstvá, aby sa nestretávali počas svätých omší. Termín stretaní si môžete dohodnúť s p. farárom.

RKC Borovce pozýva na hudobné vystúpenie Duo Rytmus 26.7. o 17.00 hod.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Páter Vladimír Pavla

po dlhej chorobe, ktorú mimoriadne statočne znášal odišiel k svojmu Otcovi zaopatrený sviatosťami a v kruhu spolubratov v sobotu o 8:07 hod. prosíme vás o modlitby.

Novéna ku sv. Ignácovi

na slávnosť svätého Ignáca 31. júla sa budeme pripravovať novénou, ktorá začne v utorok, 22. júla. Večerné sväté omše o 18.30 začnú vlastnou novénou ku sv. Ignácovi a po svätej omši sa každý deň presunieme do Jezuitského pastoračného centra, kde bude po krátkom úvode premietanie asi 15 min. filmu s jezuitskou tematikou a po ňom bude priestor na diskusiu. Všetkých srdečne pozývame. Podrobnosti o novéne nájdete na plagáte.

Jozef Gallovič, farár

15. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda: Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Štvrtok: sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Nedeľa: 16. nedeľa v období cez rok.

Oznamy

Úmysly sv. omší na mesiac október budeme zapisovať v Piešťanoch, na Banke a v Kocuriciach po sv. omšiach.

Dnes je zbierka na dokončenie pastoračného centra. Za vaše milodary nech vás Pán žehná.

Viacerí farníci ma prosili, aby voľby do farskej ekonomickej rady neboli v čase dovoleniek. Ďakujem im za rady a záujem o spoločné dobro farnosti. Preto sa voľby presúvajú na druhú septembrovú nedeľu 14. septembra 2014.

Tohoročné arcidiecézne stretnutie mládeže Nádej sa bude konať v sobotu 23.8.2014 v Bojničkách. Informácie sú na internetovej stránke mladez.abu.sk/nadej. Registračný poplatok 5€.

V čase prázdnin sú úradné hodiny zmenené.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Miništrantský tábor

Včera začal miništrantský tábor s Pátrom Gábrišom na našej chate v Trlenskej doline. Prosíme o modlitbovú podporu.

Univerzita tretieho veku

Pripomíname starším ľuďom možnosť externého štúdia na Trnavskej univerzite v rámci Univerzity tretieho veku. Podrobnosti sú na výveske.

 

Jozef  Gallovič, farár

14. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Piatok: sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Budúca nedeľa: 15. nedeľa v Období cez rok

Oznamy

Úmysly sv. omší na mesiac október budeme zapisovať v Piešťanoch, na Banke a v Kocuriciach po sv. omšiach.

Zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“ (starý názov: halier svätého Petra) činila 790,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

O dva týždne v nedeľu 20. júla 2014 budú v našej farnosti voľby zástupcov farského spoločenstva do farskej ekonomickej rady. Zvolení členovia majú pomáhať farárovi radou a pomocou v spravovaní farnosti. Majú sa vyznačovať svedectvom kresťanského života, horlivosťou a ochotou pomáhať kňazovi.
Každý dospelý farník dostane opečiatkovaný lístok, na ktorý bude môcť napísať tri mená odporúčaných osôb.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie pastoračného centra. Za vaše milodary nech vás Pán žehná.

Tohoročné arcidiecézne stretnutie mládeže Nádej sa bude konať v sobotu 23.8.2014 v Bojničkách. Informácie sú na internetovej stránke mladez.abu.sk/nadej. Registračný poplatok 5€.

TU v Trnave pozýva na štúdium na Univerzite tretieho veku. Bližšie informácie sú na nástenke.

Školské sestry de Notre Dame pozývajú dievčatá a ženy na duchovné prežitie prázdnin. Podrobnosti na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Nedeľné sv. omše o 11:00 v čase letných prázdnin nie sú, ako sme už oznamovali.

Materské centrum v čase letných prázdnin nebude.

Faustínum v čase letných prázdnin taktiež nebude.

Zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“ (tzv. halier svätého Petra) v našej kaplnke vyniesla 1200 €, Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Jozef  Gallovič, farár

Svätých Petra a Pavla, apoštolov 2014

Liturgický kalendár

Streda: liturgický sviatok Návšteva Panny Márie
Štvrtok: liturgický sviatok sv. Tomáša, apoštola
Sobota: slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Budúca nedeľa: 14. nedeľa v Období cez rok

Oznamy

V sobotu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše ako v nedeľu, vrátane A. Trajana.

Úmysly sv. omší na mesiac október budeme zapisovať v Piešťanoch a na Banke utorok po sv. omšiach, v Kocuriciach vo štvrtok po sv. omši.

V tomto týždni máme 1. piatok nového mesiaca. Spovedáme ako obvykle, na Banke v utorok od 17. hodiny, v Kocuriciach vo štvrtok od 17.30 hod.

Pozývame vás na púť do Šaštína v rámci fatimskej soboty. Odchod autobusu je o 13.00 z Krajinskej cesty a o 13.10 hod. od kostola sv. Štefana. Prihlasovať sa môžete v sakristii kostola alebo u p. Nedorostovej. Cena je 5 eur.

Pozývame vás na Národnú púť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční 5. júla 2014 v národnej kultúrnej pamiatke Kostelec - Ducové. Program sa začína o 14.30 hod. modlitbou sv. ruženca a o 15.00 hod. nasleduje sv. omša, ktorú celebruje vdp. Milan Červeňanský.

Školské sestry de Notre Dame pozývajú dievčatá a ženy na duchovné prežitie prázdnin. Podrobnosti na nástenke.

Pozývame vás na koncert vážnej hudby, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. júla o 19.00 v našom farskom kostole.

Trnavská arcidiecézna charita vyhlasuje zbierku školských potrieb pre deti z núdznych rodín. Viac informácií na nástenke a na internete www.charitatt.sk. Zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky pre Balkán, ktorý bol zasiahnutý historicky najničivejšími povodňami v jeho histórii.

Dnes je zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“ (starý názov: halier svätého Petra).

Ako viete, rozhodnutím pána arcibiskupa od 1. júla sa menia správcovia obidvoch farností v Piešťanoch. Zároveň sa mení aj sídlo dekanátu, keď nový dekan bude sídliť v našej farnosti. Správca farnosti sv. Štefana bude zároveň aj riaditeľom cirkevnej (spojenej) školy. Pán arcibiskup Mons. Ján Orosch príde uviesť nového dekana do úradu v piatok 4. júla pri večernej sv. omši o 18.00. Svätá omša už bude zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda a účinkovať pri nej bude aj spevácky zbor Coro Laudamus.

Novým správcom farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch a teda aj novým piešťanským dekanom je doterajší farár v Trstíne Mgr. Jozef Gallovič.

Novým správcom farnosti sv. Štefana a zároveň riaditeľom cirkevnej školy je Mgr. Marián Ondrejka. Doterajší pán dekan František Bačík od 1. júla nastupuje ako farár farnosti Dolná Krupá a náš pán farár od 1. júla je správcom farnosti Trstín.

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Zapisovanie úmyslov svätých omší

v utorok 1. júla zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac august, pol hodiny pred každou svätou omšou.

Materské centrum

v stredu si budú môcť mamičky s malými deťmi v materskom centre, ktoré býva, ako obyčajne od 10.00 vypočuť zamyslenie od pátra Zahoránskeho a budú mať príležitosť ku sviatosti zmierenia.

Na prvý štvrtok bude po večernej svätej omši adorácia za nové duchovné povolania.

Je prvopiatkový týždeň, preto spovedáme aj pri ranných svätých omšiach o 6.00 a od stredy do piatku už od 15.00.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda nie je prikázaný sviatok, ale keďže je pracovné voľno, sv. omše budú ako v nedeľu, s výnimkou sv. omše o 11.00, ktorá nebude.

Rodinné sv. omše o 11.00 cez prázdniny nebudú, znovu začnú až po prázdninách 7. septembra. Takže už budúcu nedeľu sv. omša o 11.00 nebude.

Peter Sabol, farár

12. nedeľa v cezročnom období 2014

Liturgický kalendár

Utorok: slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna arcidiecézy a titul katedrály
Piatok: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, čo je titul našej kúpeľnej kaplnky
Sobota: spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Budúca nedeľa: slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

Oznamy

V nedeľu po farskej sv. omši sme konali procesiu - sprievod ulicami mesta k oslave Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Dnes (v nedeľu) celodenná adorácia v kúpeľnej kaplnke nebude.

Pozývame Vás na júnové PN.CHVÁLY, ktoré budú dnes (túto nedeľu) 22.6. o 15.30. A opäť na Malej scéne Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch. Slovo bude mať katolícky kňaz z Prievidze Juraj Ďurnek. Témou bude samotná chvála, jej význam a prežívanie.

S radosťou vám oznamujeme, že do kňazského seminára bol prijatý náš miništrant a čerstvý maturant Šimon Rábara. Modlime sa, aby Pán, ktorý toto dobré dielo začal, ho aj dokončil.

Rozhodnutím pána arcibiskupa od 1. júla bol pán farár poverený vedením farnosti Trstín. 30.6. teda jeho práca tu v Piešťanoch končí. Novým správcom farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch je doterajší farár v Trstíne Mgr. Jozef Gallovič.

Rovnako končí v Piešťanoch aj pán dekan František Bačík. Od 1. júla nastupuje ako farár farnosti Dolná Krupá.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary minulú nedeľu priniesla 1740 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu je zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“ (starý názov: halier svätého Petra).

 

Oznamy od pátrov jezuitov

 

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježisovho

V piatok nie je prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v bežný pracovný deň, po každej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou.

Peter Sabol, farár

Ukazujem 1 - 5 z 142 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 29