História

Ukazujem 1 - 10 z 237 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 24

Oznamy

Najsvätejšej Trojice 2016

Liturgický kalendár

Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Nedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Za pochopenie a dary nech vás Pán odmení.

Vo štvrtok na prikázaný sviatok budú sväté omše ako cez týždeň.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v stredu. Nácvik spevu o 17.00. Po svätej omši nácvik detí 2. skupiny, ktorá pôjde na 1. sväté prijímanie v sobotu 28.5.2016 o 10.30.

Vysluhovanie sviatosti pokánia pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných bude v piatok od 16.00. Prosím rodičov a učiteľov náboženstva, aby pomohli deťom v príprave na svätú spoveď, aj k pokojnému čakaniu v kostole a poďakovaniu po svätej spovedi.

Výzdoba a upratovanie kostola, o ktoré prosíme rodičov provoprijímajúcich detí bude v piatok po svätej omši.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti pre tých, ktorí budú pripravení, je naplánované na jeseň v tomto roku.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Slávnostná eucharistická procesia bude v nedeľu po farskej svätej omši o 10.30. Prosím farníkov, aby sa jej zúčastnili a aj takýmto spôsobom vyznali svoju vieru v Kristovu prítomnosť v Eucharistii. Tiež ich prosím, aby pomohli pri príprave oltárikov a deti, osobitne prvoprijímajúce, aby si doniesli lupienky kvetov, ktoré na znak úcty budú hádzať pred Eucharistiou v doprovode rodičov.

Májové mariánske litánie sú 10 min. pred večernými sv. omšami vo farskom kostole a v kaplnke Božského Srdca.

Pozývame deti 1. – 4.- roč. na farský detský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 15. 8. do 19.8.2016. Bližšie informácie sa nahlásenie je možné po sv. omšiach u Klárky a Lauriky Gubalovej alebo v sakristii farského kostola do konca mája.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným programom bude 9. júla 2016. Do farností budú distribuované plagáty, šatky, texty a iné materiály, preto vás prosíme nahlásiť sa do 30.5.2016 v sakristii. Plánovaný odchod autobusov o 4.00, návrat vo večerných hodinách.

Miništrantský letný tábor počas prázdnin MINFA bude sa konať v dvoch turnusoch od 5.7. - 11.7. a od 12.7. – 18.7.2016. Povzbudzujeme miništrantov, aby sa na tomto pripravenom programe pre nich za asistencie bohoslovcov a kňazov zúčastnili. Informácie na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše v našej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným duchovným programom bude 9. júla 2016. Do farností budú distribuované plagáty, šatky, texty a iné materiály, preto vás prosíme nahlásiť sa do 30. 5. 2016 v sakristii farského kostola. Odchod bude autobusmi, ktoré budeme zabezpečovať.

Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-14. august 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolínci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: "Pane, pošli niekoho iného." (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Zoslanie Ducha Svätého 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätodušný pondelok.
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok.
Nedeľa: DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Slávnosť.

Oznamy

Dnes veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Dnes končí veľkonočné obdobie a od zajtra sa modlíme napoludnie Anjel Pána.

Zbierka na katolícke masmédiá činila 765,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v stredu. Nácvik spevu o 17.00. Po svätej omši nácvik detí 1. skupiny, ktorá pôjde na 1. sväté prijímanie v nedeľu 22.5.2016 o 10.30.

Vysluhovanie sviatosti pokánia pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných bude v piatok od 16.00 (v prípade potreby aj v sobotu od 8.00). Vysluhovanie sviatosti krstu pre deti, ktoré ho nemajú, bude v piatok na svätej omši.
Prosím rodičov a učiteľov náboženstva, aby pomohli deťom v príprave na svätú spoveď, aj k pokojnému čakaniu v kostole a poďakovaniu po svätej spovedi.

Výzdoba a upratovanie kostola a jeho okolia, na ktoré pozývame rodičov provoprijímajúcich detí, bude v sobotu od 9.00.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti pre tých, ktorí budú pripravení, je naplánované na jeseň v tomto roku.

Od piatku do nedele bude prebiehať vo farskom Pastoračnom centre Kurz prípravy do manželstva pre snúbencov. Prosíme, aby ste ich sprevádzali modlitbami.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Májové mariánske litánie sú 10 min. pred večernými sv. omšami vo farskom kostole a v kaplnke Božského Srdca.

Na budúcu nedeľu by som vás prosil o zbierku na dokončenie Pastoračného centra. Za pochopenie a dary nech vás Pán odmení.

Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným programom bude 9. júla 2016. Do farností budú distribuované plagáty, šatky, texty a iné materiály, preto vás prosíme nahlásiť sa do 30.5.2016 v sakristii. Odchod bude autobusmi, ktoré treba zabezpečiť.

Miništrantský letný tábor počas prázdnin MINFA bude sa konať v dvoch turnusoch od 5.7.-11.7. a od 12.7. – 18.7.2016. Povzbudzujeme miništrantov, aby sa na tomto pripravenom programe pre nich za asistencie bohoslovcov a kňazov zúčastnili. Informácie na plagáte.

Májové - turičné piešťanské.chvály budú dnes, v nedeľu 15.5. o 15.00 v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie s hosťom Petrom Liptákom z Košíc.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je v tomto roku tematicky zameraný na Rok milosrdenstva. Od 7. mája tu predstavujeme dielo Drahomíry Lányi s názvom "Aj Ježiš, Mária a Jozef boli utečenci".

Aj tento rok jezuiti pozývajú rodiny a mladých ľudí na pešie putovanie pod názvom Xaveriáda. Tentokrát to bude putovanie z Prešova a z Košíc do Levoče. Púť z Košíc začína 29. júna, z Prešova 30. júna. V nedeľu 3. júla sa pútnici na Levočskej hore zúčastnia na slávnostnej sv. omši. Program, nocľahy a doprovodné vozidlo budú zabezpečené. Ďalšie informácie podá páter Ľubo Pilarčík SJ.

Zbierka na médiá v našej kaplnke činila 1200 euro. Vďaka všetkým za podporu.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

 

7. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Sobota: SV. MATEJA, APOŠTOLA. Sviatok.
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO. Slávnosť.

Oznamy

Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu máme letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby Za jednotu kresťanov a Za duchovné povolania. V stredu bude omšový formulár na prvý úmysel a v piatok na druhý.

Cez týždeň po svätých omšiach sa modlime s kňazom Novénu k Duchu Svätému.

Nakoľko v stredu máme kňazi rekolekčnú púť na Velehrad, nácvik spevu prvoprijímanjúcich detí bude pred svätou omšou o 17.00 a po svätej omši nácvik obnovenia krstných sľubov s učiteľmi náboženstva.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti pre tých, ktorí budú pripravení, je naplánované na jeseň v tomto roku.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

V túto nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

V mesiaci máj si pripomíname Kristovu Matku Pannu Máriu, preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania a v očakávaní Ducha Svätého. Odporúča sa modlitba rozličných mariánskych pobožností, hlavne mariánske litánie a modlitba sv. ruženca.

Turičné piešťanské.chvály budú na budúcu nedeľu 15.5.2016 o 15.00 v kaplnke Sedembolestnej P. Márie s hosťom Petrom Liptákom z Košíc.

Burza detského oblečenia bude 14.5.2016 od 9.00 - 12.00 v bývalej Chirane. Viac na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je päťdesiaty Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Na dnes je ohlásená zbierka na Katolícke masmédiá.

Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu máme letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby Za jednotu kresťanov a Za duchovné povolania. V stredu bude omšový formulár na prvý úmysel a v piatok na druhý.

Cez týždeň sa pred večernou sv. omšou modlíme loretánske litánie a Novénu k Duchu Svätému. Budúcu nedeľu 15. mája slávime Zoslanie Ducha Svätého – Turíce. V tento deň pri speve alebo recitovaní Veni Creator možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Turičné piešťanské chvály budú budúcu nedeľu 15. mája o 15.00 hod. v našej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie s hosťom Petrom Liptákom z Košíc.

„Kakavková párty“ pre školákov od 4. – 9. ročníka ZŠ bude 14. mája v JPC o 17.00 hod.

Burza detského oblečenia bude 14.5.2016 od 9.00 - 12.00 v bývalej Chirane. Viac na plagáte.

Dnes (nedeľa) popoludní o 15.00 hod. bude stretnutie spoločenstva „Faustínum“.

Aj tento rok jezuiti pozývajú rodiny a mladých ľudí na pešie putovanie pod názvom Xaveriáda. Tentokrát to bude putovanie z Prešova a z Košíc do Levoče. Púť z Košíc začína 29. júna, a z Prešova 30. júna. V nedeľu 3. júla sa pútnici na Levočskej hore zúčastnia na slávnostnej sv. omši. Program, nocľahy a doprovodné vozidlo budú zabezpečené. Ďalšie informácie podá páter Ľubo Pilarčík SJ.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

6. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Utorok: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV. Sviatok.
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Oznamy

V pondelok, utorok a v stredu sú PROSEBNÉ DNI. Ich obsahom sú prosby za úrodu, ktoré vložíme do prosieb veriacich. Po dňoch nečakaného mrazu, ktorý zničil časť kvetov, sú veľmi potrebné.

V mesiaci máj si pripomíname Kristovu Matku Pannu Máriu, preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania a v očakávaní Ducha Svätého. Odporúča sa modlitba rozličných mariánskych pobožností, hlavne mariánske litánie a modlitba sv. ruženca.

Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok sv. omše budú ako cez týždeň.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Nácvik detí pred sv. omšou nebude, ale prosím rodičov, aby po sv. omši ostali s deťmi na stretnutí ohľadom organizácie 1. svätého prijímania. Tiež prosím ich učiteľov náboženstva, aby prišli na toto stretnutie.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Vysluhovanie sviatosti pre tých, ktorí budú pripravení, je naplánované na jeseň v tomto roku.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Zbierka pre potreby Ukrajiny, ktorú vyhlásil Svätý Otec František, činila 1160,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Púť veriacich piešťanského dekanátu v Roku milosrdenstva k Svätej bráne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa uskutoční na prvú májovú sobotu 7.5.2016. Program začína svätou omšou o 10.00 v bazilike sv. Mikuláša za účasti diecézneho biskupa Mons. Jána Oroscha. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sákristii alebo u pani Nedorostovej. Odchod autobusov bude o 8.00 od kostola sv. CM, Krajinská cesta.

V dňoch od 5. do 8. mája 2016 sa vo farnosti Borovce bude konať obnova ľudových misií, ktorú budú viesť pátri z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Viac na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vo štvrtok budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sv. omše v našej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, spovedáme ako obvykle. O 15. hod. bude pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva“. Po sv. omšiach budú odprosujúce modlitby a litánie k Božskému Srdcu.

V pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom týchto jarných kántrových dní sú prosby za zemskú úrodu.

Pod názvom Discover otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Dnes je posledná možnosť zapísania sa v sakristii jezuitského kostola. Stretká začnú v prvomájovom týždni, v stredu, štvrtok a v piatok.

Materské centrum bude v stredu 4. mája o 10.00 hod. Duchovnú obnovu bude mať páter Marian Valašík a je možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

„Kakavková párty“ pre školákov od 4. – 9. ročníka ZŠ bude 14. mája v JPC o 17. hod.

Púť veriacich Piešťanského dekanátu do Katedrály sv. Jána Krstiteľa do Trnavy sa uskutoční v sobotu 7. mája. Pôjdu aj autobusy do ktorých sa môžete prihlásiť na farách. Bližšie informácie a program sú na výveske. Pozývame všetkých veriacich, aby sa rozhodli prejsť Svätou Bránou, zmieriť sa s Bohom a tak získať odpustenie v tomto Svätom roku milosrdenstva.

Dávame do pozornosti novú knihu pápeža Františka: Drahý pápež František. Svätý Otec v nej zverejnil listy s otázkami detí z celého sveta. Sú v nej detské obrázky, ale aj pápežove odpovede. Je to vhodný darček najmä k prvému svätému prijímaniu. Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac jún bude zajtra 2. mája pol hodiny pred každou sv. omšou. Teda od 5.30 na omše o 6. hod., od 7.30 na omše o 8. hod. a od 18.00 na omše o 18.30 hod.

Zbierka na pomoc Ukrajine vyniesla 2300 euro. Pán Boh odplať všetkým darcom.

Na budúcu nedeľu 8. mája je ohlásená zbierka na Katolícke masmédiá.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

5. veľkonočná nedeľa 2016

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. MARKA, EVANJELISTU. Sviatok.
Piatok: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím deti a rodičov, aby sa pripravili na preskúšanie z 3. časti otázok. Nácvik detí je v stredu pred sv. omšou o 17.00.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

V dnešnú nedeľu 24.4.2016 koná sa vo všetkých katolíckych kostoloch Európy zbierka pre potreby Ukrajiny, ktorú vyhlásil Svätý Otec František.

Púť veriacich piešťanského dekanátu v Roku milosrdenstva k Svätej bráne v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa uskutoční na prvú májovú sobotu 7.5.2016. Program začína svätou omšou o 10.00 v bazilike sv. Mikuláša za účasti diecézneho biskupa Mons. Jána Oroscha. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii alebo u pani Nedorostovej, aby sme mohli objednať autobusy.

"Púť miništrantov do Šaštína do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie - PUMIN" s pripraveným programom sa koná 30. apríla 2016. Miništranti sa môžu nahlásiť v sakristii.

V mesiaci máj si pripomíname Kristovu Matku Pannu Máriu, preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania a v očakávaní Ducha Svätého. Odporúča sa modlitba rozličných mariánskych pobožností, hlavne mariánske litánie a modlitba sv. ruženca.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún. V pondelok a v utorok pri rannej sv. omši zapisujeme na ranné sv. omše a večer na večerné.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svätý Otec František vyhlásil na dnes mimoriadnu zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa koná vo všetkých katolíckych kostoloch Európy.

Pod názvom Discover – Príď aj ty spoznať viac – otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Zapísať sa môžu buď priamo u animátorov nových stretiek, alebo v sakristii. Budúci týždeň je posledná možnosť k prihláseniu sa. Spoločenstvá začínaju od mája.

V JPC organizujeme „Kakavkové párty“ pre školákov od 4. – 9. ročníka ZŠ. V tomto školskom roku budú jedenkrát do mesiaca a od budúceho školského roka dvakrát.

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, k meditácii v rámci projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, ktorý je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva. Od 12. 4. predstavujeme dielo Jozefa Vydrnáka s názvom Kristus a Zachej.

Miništranti POZOR: Pozývame na celodenné stretnutie miništrantov do Šaštína, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. apríla. Dnes je posledný deň nahlasovania. V sakristii podáme bližšie informácie (P. Laco Šulík, P. Ľubo Pilarčík). Ak sa prihlási viac miništrantov, pôjdeme objednaným autobusom.

Púť veriacich Piešťanského dekanátu do Katedrály sv. Jána Krstiteľa do Trnavy sa uskutoční v sobotu 7. mája. Pôjdu aj autobusy do ktorých sa môžete prihlásiť na farách. Bližšie informácie a program sú na výveske. Pozývame všetkých veriacich, aby sa rozhodli prejsť Svätou Bránou, zmieriť sa s Bohom a tak získať odpustenie v tomto Svätom roku milosrdenstva.

Dávame do pozornosti novú knihu pápeža Františka: Drahý pápež František. Svätý Otec v nej zverejnil listy s otázkami detí z celého sveta. Sú v nej detské obrázky, ale aj pápežove odpovede. Je to vhodný darček nielen k prvému svätému prijímaniu. Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac jún v našej kaplnke bude v pondelok 2. mája pol hodiny pred každou sv. omšou (teda od 5.30, od 7.30, a od 18.00) vždy len na tú omšu, ktorá bezprostredne nasleduje.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 237 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 48