História

Ukazujem 1 - 10 z 182 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Oznamy

4. veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Streda: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Piatok: Sv. Jozefa, robotníka. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Modlime sa s celou Cirkvou za dar nových kňazských a rehoľných povolaní. Pri tejto príležitosti je zbierka na kňazský a rehoľný seminár. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, v ktorých majú mať údaj o svojom 1. svätom prijímaní A SPLNILI VŠETKY CHÝBAJÚCE ÚLOHY.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa pol hodinu pred rannými svätými omšami a hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu. Zvlášť povzbudzujem k životu s Ježišom v Eucharistii birmovancov.

MinFa letný tábor pre miništrantov organizovaný bohoslovcami bude v čase od 7. do 13. a od 14. do 20. júla 2015. Viac informácii na nástenke.

Zapisovanie úmyslov na sväté omše na mesiac jún bude na budúci týždeň po sv. omšiach.

Púť do Čenstochovej a Krakova sa pre nízky počet záujemcov (16) ruší. Peniaze si prihlásení môžu vyzdvihnúť v sakristii CM.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Príležitosť k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom

je ako zvyčajne, to znamená počas každej svätej omše a v stredu štvrtok, piatok  aj popoludní od 15.00 hod. Na prvý piatok po svätej omši je odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou oltárnou.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac jún bude v stredu 30. apríla pol hodinu pred večernou svätou omšou a vo štvrtok 1. mája pred rannými sv. omšami.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame do Jezuitského pastoračného centra na stretnutie v stredu o 10.00 hod., kde bude prednáška a možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Májová pobožnosť od 1. mája bude v našej kaplnke večer o 18.15 hod.

Spomienka na P. Jozefa Porubčana

V tomto roku by sa Páter Jozef Porubčan, ktorý dlhé roky pôsobil v Piešťanoch, dožil 90 rokov života. Spomienka v jeho rodnej obci Šípkov bude v sobotu 2. mája. Začne stretnutím pri hrobe o 9.30 hod.; potom svätá omša o 10.00 hod. v kostole.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

3. veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Sobota: SV. MARKA, EVANJELISTU. Sviatok.
Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Dobrého Pastiera

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím rodičov, aby priniesli krstný list svojho dieťaťa, ak tak ešte neurobili.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, v ktorých majú mať údaj o svojom 1. svätom prijímaní.

Po svätej omši bude stretnutie rodičov birmovancov, na ktorom sa dohodnú organizačné pokyny.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár

Začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Bohoslovci Trnavskej a Bratislavskej arcidiecézy pozývajú na budúcu nedeľu Dobrého pastiera do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Deň otvorených dverí na Kapitulskú 26. Program začína o 9.00 sv. omšou v katedrále sv. Martina, 10.30 začína program v seminári s možnosťou prehliadky seminára až do 15.00, o 12.00 je pripravený obed a deň končí slávnostnými vešperami v katedrále sv. Martina, ktorým bude predsedať jeden z biskupov Bratislavskej arcidiecézy. Vstup je voľný.

RKC Trnavská arcidiecéza vyhlasuje druhé kolo výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej spojenej školy. Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať do 4. mája 2015 na adresu Arcibiskupského školského úradu. Bližšie informácie na nástenke.

Pn.chvály sú dnes v nedeľu 19.4.2015 o 15.30 na malej scéne MsKS. Téma stretnutia je Kresťania v meste - Ako šíriť Božie kráľovstvo v svojom meste, s hosťom Eduardom Filom.

Spomienka na kňaza Braňa Bukovského sa uskutoční 25.4.2015 o 14.00 v kostole sv. Štefana.

V dňoch 8. – 10. mája 2015 sa koná púť do Krakova a Čenstochovej, súčasťou ktorej je návšteva sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach, čo zapadá do prípravy na Rok Božieho milosrdenstva vyhláseného pápežom Františkom. Púte sa zúčastní kňaz vdp. Bohuslav Mikula. Bližšie informácie máte na nástenke.

MinFa letný tábor pre miništrantov organizovaný bohoslovcami bude v čase od 7. do 13. a od 14. do 20. júla 2015. Viac informácii na nástenke.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

2. veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím rodičov, aby priniesli krstný list svojho dieťaťa, ak tak ešte neurobili.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili všetky otázky. Prosím 6. skupinu, aby prišla v piatok po sv. omši na preskúšanie, aj tých, ktorí ešte neboli a uvedených.

Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, v ktorých majú mať údaj o svojom 1. svätom prijímaní.

Dnes, v nedeľu Božieho milosrdenstva, popoludní o 14.30 bude procesia s obrazom Božieho milosrdenstva od kúpeľnej kaplnky Božského Srdca do farského kostola sv. Cyrila a Metoda spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu a benefičným koncertom rozjímavých slov a piesni. Prosím deti, aby prišli s rodičmi už o 14.20 a priniesli si biely alebo červený karafiát.
V tento deň, ak si uctíme obraz Božieho milosrdenstva, za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.

RKC Trnavská arcidiecéza vyhlasuje druhé kolo výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej spojenej školy. Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať do 4. mája 2015 na adresu Arcibiskupského školského úradu. Bližšie informácie na nástenke.

Medzinárodná asociácia miništrantov organizuje v auguste 2015 púť miništrantov do Ríma, ktorej súčasťou bude aj stretnutie so Svätým Otcom Františkom. Vdp. Róbert Vacula, kaplán Veľké Kostoľany, organizuje túto púť vo svojej farnosti a ponúka túto možnosť aj ďalším miništrantom z dekanátu. Prihlásiť sa treba ešte dnes buď jemu osobne alebo u nás na fare.

Pn.chvály budú na budúcu nedeľu 19.4.2015 o 15.30 na malej scéne MsKS. Téma stretnutia je Kresťania v meste - Ako šíriť Božie kráľovstvo v svojom meste, s hosťom Eduardom Filom.

V dňoch 8. – 10. mája 2015 sa koná púť do Krakova a Čenstochovej, súčasťou ktorej je návšteva sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach, čo zapadá do prípravy na Rok Božieho milosrdenstva vyhláseného pápežom Františkom. Púte sa zúčastní kňaz vdp. Bohuslav Mikula. Bližšie informácie máte na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva

Túto slávnosť zaviedol svätý pápež Ján Pavol II., ako logické vyvrcholenie oslavy Zmŕtvychvstania Pána, víťaza nad diablom a hriechom. Práve preto, že je Deň Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva (v kostole alebo kaplnke), nábožný vzdych ku Božiemu milosrdenstvu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) a splnenie obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie, modl. na úmysel Svätého Otca).

Umenie Ducha

Pátri jezuiti pozývajú do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 44. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Od 11. apríla 2015 tu predstavujeme fotografie Moniky Stacho s názvom: East Spirituality.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Od budúcej nedele začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Veľkonočná nedeľa 2015

Liturgický kalendár

Pondelok: VEĽKONOČNÝ PONDELOK vo VEĽKONOČNEJ OKTÁVE . Sväté omše ako v nedeľu.
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Oznamy

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosím ich, aby priniesli krstný list svojho dieťaťa, ak bolo krstené v inej farnosti.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi. Birmovancom boli rozdané knižky „Birmovník“. Prosím, aby sa naučili všetky otázky. Prosím 6. skupinu, aby prišla v piatok po sv. omši na preskúšanie, aj tých, ktorí ešte neboli a uvedených.

Prosím birmovancov, aby priniesli svoje krstné listy, v ktorých majú mať údaj o svojom 1. svätom prijímaní.

V utorok 7.4. bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda celodenná farská poklona Sviatosti Oltárnej, ktorá bude vyložená po rannej sv. omši do večernej sv. omše.

Celoslovenská zbierka na pomoc pre prenasledovaných kresťanov činila 1210,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Pripomínam, že všetci veriaci kresťania by mali vo veľkonočnom čase pristúpiť k sviatosti pokánia a prijať Eucharistiu.

Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva popoludní o 14.30 bude procesia s obrazom Božieho milosrdenstva od kúpeľnej kaplnky Božského Srdca do farského kostola sv. Cyrila a Metoda spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu a benefičným koncertom rozjímavých slov a piesní.

V dňoch 8. – 10. mája 2015 sa koná púť do Krakova a Čenstochovej, súčasťou ktorej je návšteva sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach, čo zapadá do prípravy na Rok Božieho milosrdenstva vyhláseného pápežom Františkom. Púte sa zúčastní kňaz vdp. Bohuslav Mikula. Bližšie informácie máte na nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Veľkonočný pondelok je deň pracovného voľna. Sväté omše budú ako v nedeľu, okrem rodinnej sv. omše o 11.00, tá nebude. (Teda 6.30; 8.00; 9.30; 18.30 hod.)

Budúcu nedeľu, pretože je Nedeľou Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrden-stva (v kostole alebo kaplnke), nábožný vzdych ku Božiemu milosrdenstvu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) a splnenie obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).

Ofera

Dnes, na Veľkonočnú nedeľu je veľkonočná ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému sláveniu veľkonočnej liturgie aj Svätého trojdnia a všetkým vám prajeme požehnané a radostné veľkonočné sviatky.
Chceme poďakovať aj dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, ktorí tak dôkladne poupratovali kaplnku, aj kostolníkom, spevákom, a všetkým tým „Bohuznámym“ ktorí akýmkoľvek spôsobom tak veľkodušne a nezištne pomáhali. Máme z toho veľkú radosť že sa tak mnohí zapájajú a prispievajú k priateľskej atmosfére v kaplnke aj v exercičnom dome.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána 2015

Liturgický kalendár

Štvrtok: ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Piatok: VEĽKÝ PIATOK. SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
Sobota: BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Oznamy

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Na Zelený štvrtok bude sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere, pri ktorej daroval Cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva, vo farskom kostole večer o 18.00 hod. Po svätej omši bude farský kostol otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti do 21.00 hod.

Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti nášho Pána, je prísny pôst, tzn. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a u dospelých len raz za deň sa najesť do sýta (od 18. roku do 60. roku života). Chorí sú od tohto pôstu oslobodení.

Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. Veľkopiatočné obrady sa v našom farskom kostole začnú o 15.00 hod. a u pátrov jezuitov o 17.00 hod. Na Veľký piatok Vás pozývame na večernú Krížovú cestu na Červenej veži. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri kostole pátrov jezuitov alebo 19.45 pri Farskom kostole. Farský kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 22.00 hod.

Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.

Na Bielu sobotu začiatok poklony pri Božom hrobe bude vo farskom kostole o 8.30 hod. spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.00 hod. spojené s modlitbou vešpier.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás o 19.30 hod. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac máj bude na budúci týždeň v pondelok až v stredu po svätých omšiach.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

V stredu po svätej omši bude stretnutie miništrantov a mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania.

Dnes je celoslovenská zbierka na pomoc pre prenasledovaných kresťanov.

Poobede bude spovedanie vo farskom kostole a na Trajane od 14.30 hod. Krížová cesta na Červenej veži o 14.30 hod.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Sviatosť zmierenia

Od pondelka do stredy spovedáme pri každej sv. omši, večer už od 17.00 hod. Počas Veľkonočného trojdnia sa nespovedá. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

Úmysly svätých omší

Na mesiac máj zapisujeme v utorok 31. marca večer a v stredu 1. apríla pol hodiny pred každou svätou omšou.

Veľkonočné trojdnie

 • Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. je sv. omša svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebruje arcibiskup spolu s kňazmi diecézy.
  Večer bude u nás sv. omša na Pamiatku Pánovej večere o 18.30 hod.
 • Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša.
  Ráno o 8.00 hod. bude u nás Krížová cesta.
  Veľkopiatkové obrady sa začnú v našej kaplnke o 17.00 hod.
 • Na Bielu sobotu ráno o 8.00 hod. v našej Kaplnke budú spoločné modlitby Posvätného čítania a Ranných chvál, na ktoré vás srdečne pozývame.
  Celodenná poklona pri Božom hrobe sa ukončí o 18.00 hod. Zapíšte sa, prosím, na istú hodinu, aby pri Božom hrobe vždy niekto bol. Papier bude na harmóniu pri sakristii.
  Večerná Vigília Pánovho zmŕtvychvstania – v našej Kaplnke začne o 19.00 hod. svätením ohňa pred kaplnkou.

Mgr. Jozef Gallovič
farár 
 dekan

Ukazujem 1 - 5 z 182 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 37