História

Ukazujem 1 - 10 z 477 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

25. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
Streda: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 106.svetový deň migrantov a utečencov.

Oznamy

Svätá omša pre prípravu detí 3. ročníka na prvé sväté prijímanie bude v stredu o 18.00 v prítomnosti rodičov. Súčasne začína aj prípravou detí 2. ročníka, rodičia ktorých podávajú prihlášku na 1. sväté prijímanie.
Deti sa učia otázky z 1.časti, ktoré si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Príprava na birmovku bude v piatky na sv. omši o 18.00 a po nej podľa okolností s animátormi. Katechézy budú v rámci sv. omše v kázni. Prihlasujú sa žiaci 8. a 9. ročníka a samozrejme aj starší, ktorí majú záujem o birmovku alebo o krst a sväté prijímanie.

Prosíme členov SSV, aby si vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8,-€.

Prosíme o modlitby za vyriešenie svätých omší na sídlisku Trajan, aby, ak je to Božia vôľa, sme mohli uvažovať o stavbe kostola na uvedenom sídlisku.
V piatok po sv. omši bude vo farskom kostole prezentácia predbežného návrhu kostola na sídlisku Trajan. Prosím farníkov, ktorí cítia spoluzodpovednosť, aby prišli a vyjadrili svoj postoj k myšlienke, návrhy a pomoc. Následne môže byť vec posunutá na Arcibiskupský úrad, do ktorého kompetencie spadá stavba kostola.

Spoločné modlitby matiek budú vo farskom kostole v piatok o 17.00, v sobotu po sv. omši a v nedeľu o 16.00.

Milodary do zvončeka môžete dávať do pokladničiek alebo do košíka miništrantom, ak stoja pri dverách. Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Prosíme dodržiavať protiepidemické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech podľa možností prijímajú na konci radu.

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti pozývajú manželov i jednotlivcov k duchovnej formácii v ignaciánskej spiritualite, ktorá začne od októbra 2020 v JPC. Cieľom je prehĺbenie duchovného života, objaviť nanovo vzťah k Bohu, k sebe samému a k blížnym , meditácia sv. písma, zážitok spoločenstva. Forma- 1x za týždeň stretnutia v malých skupinkách rozdelených podľa veku. Viac na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Centrum pomoci pre rodinu opäť ponúka priestor na prehĺbenie vzájomného vzťahu pre manželské páry v programe Manželské večery. Ak by ste mali záujem zúčastniť sa, prihláste sa v CPPR v Piešťanoch na Poštovej č. 1, tel. 0944 376 741 alebo e-mailom: cppr.piestany@gmail.com.

Dávame do pozornosti, že si môžete zakúpiť vzadu v kostole časopis Slovo+. Ide o mesačník, ktorý je určený pre mladých ľudí a mladé rodiny, no nielen pre nich. V obsahu si nájdete rozhovor, reportáž, rubriky pre manželov a rodičov a tiež jedinečnú tému a špeciál, kde tvorcovia ponúkajú články o vzťahoch, viere, zdraví či iných oblastiach života.

Konferencia biskupov Slovenska vydala obnovené Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19:

  • veriaci, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu.
  • pri prijímaní Eucharistie treba zachovať náležitú úctu a správny spôsob prijatia do rúk. Veriaci si rúško zložia až tesne pred prijatím, keď už sú na rade, potom položia pred seba jednu ruku na druhú, prijmú Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vložia do úst, znovu založia rúško a až potom sa vrátia na svoje miesto.
  • kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ mu podá Eucharistiu do úst.

Prosíme tiež zodpovedne dodržiavať uvedené pokyny a protiepidemiologické opatrenia: rúško na tvári a pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan