História

Cirkevná materská škôlka

Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela Vodárenská ulica 78, 921 01 Piešťany ...

Program obnovy misií 12. 5. - 16. 5. 2019

Téma: Zmierenie   Nedeľa 12. 5. 07:30 sv. omša s katechézou (farský...
Deň otvorených dverí pre miništrantov

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Tohtoročný deň otvorených dverí pre miništrantov sa uskutoční v dňoch 1.12. – 2.12. 2018 v...
Katolícka zoznamka katRande.org

Katolícka zoznamka katRande.org

Ste slobodný a patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú životného partnera? Príďte sa...
Púť miništrantov na Svatý Hostýn

Púť miništrantov na Svatý Hostýn

V pondelok ráno po sv. omši na spomienku sv. Moniky 27.8.2018 sa naši miništranti vydali...
Národná púť k Patrónke Slovenska

Národná púť k Patrónke Slovenska

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie to bolo 50 000 pútnikov. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra.
Pastiersky list

Pastiersky list

Pastiersky list k príprave na blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej
Farská púť do Talianska

Farská púť do Talianska

Pozývame Vás na farskú púť do Talianska pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie a 50....
NA BICYKLI ZA ŽIVOT

NA BICYKLI ZA ŽIVOT

Spoločenstvo  Život ako dar  pripravuje 21. ročník cykloakcie  NA...
Púť na blahorečenie Anky Kolesárovej

Púť na blahorečenie Anky Kolesárovej

Prvý september bude pre našu Cirkev radostným dňom, pretože za blahoslavenú bude vyhlásená...
Ukazujem 1 - 10 z 170 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 17

Správy

« Späť

Zákon o pohrebníctve č.131/2010 Z. z.

Pochovávanie

http://rachel.rodinabb.sk/spontanny-potrat/pochovavanie/
 
Súčasná legislatíva už niekoľko rokov umožňuje pochovanie potrateného a nenarodeného dieťaťa. Táto skutočnosť je však veľmi málo známa medzi rodičmi, ale aj zdravotníckym personálom, preto je veľmi zriedka praktizovaná. Je dôležité umožniť rodičom, ktorí o to majú záujem, dôstojne sa rozlúčiť so svojím očakávaným dieťaťom a dovoliť im tak lepšie sa vysporiadať s bolesťou. O tejto problematike pojednáva i nový Zákon o pohrebníctve č.131/2010 Z. z.– z 3. marca 2010, účinný od 1.januára 2011.
§ 3, odst.8
Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie.
§ 5, odst.2
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný
f) vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie.
Vestník MZ SR z 1.5.2006 (55.) obsahuje odborné usmernenie o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami. V jeho prílohe je uvedená žiadosť o pochovanie potrateného plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu (http://www.health.gov.sk/?).
 
Ak by rodičia chceli svoje nenarodené dieťa pochovať, ako majú postupovať? 
V prvom rade je potrebné, aby rodič požiadal gynekologicko-pôrodnícke pracovisko o pochovanie svojho dieťaťa. Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko následne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie. (Pozn. takto to však v praxi nefunguje).
Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál zostáva na gynekológii a kópie sú spolu s pozostatkami zaslané na patológiu. Jedna kópia zostáva na patológii, druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. Nasleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave. Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie vtedy, keď pohrebná služba predloží doklad o obstarávaní pohrebu a ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona. Následne výdaj pozostatkov plodu zaeviduje. 
List o prehliadke mŕtveho sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahrádza ho žiadosť o pochovanie. Pozostalí nemajú nárok na pohrebný príspevok (pretože nejde o občana mesta, obce).
 
Žiadosť o pochovanie potrateného plodu (doc)
 
Mgr.BeLic. Pavla Bicianová, 
B.Bystrica, 19.3.2012 v TV LUX. 
 
Katolícka cirkev umožňuje pochovávať aj mŕtve telo nenarodeného dieťaťa, čoho dôkazom sú Pohrebné obrady  (SSV 2008 Trnava) so špeciálnou modlitbou na str. 139.
 
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
§ 3
(1) Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
(2) S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia2) alebo verejného poriadku.
 
(3) Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní,3) ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
(4) Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h).
(5) Potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, časti tela alebo orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
 
(6) Orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ktoré sa použili na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, sa musia spopolniť podľa odseku 5.
(7) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť5) (ďalej len „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“), musí zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, ktoré sa použili na vedecké alebo výučbové účely.
(8) Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie.
 
§ 5
(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom (ďalej len „poskytovateľ sociálnych služieb“) je povinný
a) ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia na lôžku,
b) oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho;13) ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu,
c) viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa prílohy č. 1,
d) vydať bezodkladne ľudské pozostatky obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe,
e) viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa prílohy č. 2,
f) zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách.
(2) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný
a) uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uložiť ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 3,
b) vypracovať cenník14) za uloženie ľudských pozostatkov po plynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby,
c) zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred odovzdaním obstarávateľovi pohrebu; toto označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí6) a musí byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov,
d) oznámiť úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná starostlivosť, bola predtým umiestnená v zariadení sociálnych služieb,
e) odstrániť pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál,
f) vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie.