História

Ukazujem 1 - 10 z 187 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 19

Blogy (Správy)

« Späť

Ciele Roka rodiny

Ciele Roka rodiny

Ako oznámil pápež František v Nedeľu Svätej rodiny, od 19. marca 2021 sa začne rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý on osobne zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortáci Amoris laetitia – Radosť lásky. Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ bude koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život a potrvá do 26. júna 2022, keď sa v Ríme bude konať Svetové stretnutie rodín za účasti pápeža.

Ciele roka reflexie vyhláseného pri piatom výročí vydania exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia stručne približuje Dikastérium pre laikov, rodinu a život na svojej internetovej stránke. Základnú myšlienku vysvetľuje týmito slovami:

„Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.“

Ciele osobitného roka rodiny „Amoris Laetitia“ formuluje Dikastérium pre laikov, rodinu a život v piatich bodoch:

1. V širšej miere sa podeliť s obsahom apoštolskej exhortácie Amoris laetitia (AL), aby mohli „ľudia pocítiť, že evanjelium rodiny je radosť, ktorá napĺňa srdce a celý život“ (AL, 200). Rodina, ktorá objavuje a pociťuje oboje, radosť z prijatého daru i z darovania sa pre Cirkev a spoločnosť, „sa môže stať svetlom vo tmách sveta“ (AL, 66). A dnešný svet istotne potrebuje toto svetlo!

2. Ohlasovať, že sviatosť manželstva je darom a obsahuje v sebe transformačnú silu ľudskej lásky. Za týmto cieľom musia duchovní pastieri a rodiny putovať spoločne v zmysle spoluzodpovednosti a pastoračnej komplementarity rozličných povolaní v Cirkvi (porov. AL, 203).

3. Umožniť rodinám, aby sa stali aktívnymi účastníkmi apoštolátu rodiny. Na to je potrebné „evanjelizačné a katechetické úsilie zamerané dovnútra rodiny“ (AL, 200), čím sa rodina učeníkov zmení na rodinu misionárov.

4. Viesť mladých ľudí k uvedomovaniu si, aké dôležité je formovať sa v pravde lásky a v sebadarovaní – cez im venované iniciatívy.

5. Rozšíriť víziu a cieľ rodinného apoštolátu, aby si osvojil prienikový prístup, zahŕňajúc manželské páry, deti, mladých ľudí, seniorov i situácie rodín poznačené krehkosťou.

Dikastérium naznačuje aj pripravované iniciatívy a materiály, ktoré bude možné využiť. V pláne je od 9. do 12. júna fórum vedúcich pastoračných služieb pre rodiny pri biskupských konferenciách, medzinárodných hnutí a rodinných združení s názvom „Kde sme s Amoris laetitia? Stratégie na uvedenie do praxe apoštolskej exhortácie pápeža Františka“. Je pripravený projekt 10 videí na tému Amoris laetitia, v ktorých Svätý Otec bude každý mesiac spolu s rodinami vysvetľovať kapitoly tejto apoštolskej exhortácie s podnetmi jej realizovania v živote. Podobne bude k dispozícii séria videí o viere a cirkevnom zapojení ľudí so zdravotným postihnutím (s anglickým názvom #IamChurch).

V programe sa počíta so slávením Dňa seniorov a starých rodičov, taktiež s rôznymi medzinárodnými sympóziami a konferenciami, ktoré poskytnú zdroje pre duchovnosť rodiny a pastoračnú činnosť. V neposlednom rade sa pamätá i na 10. svetový deň rodín, ktorý sa uskutoční v Ríme v roku 2022.

V rámci jeho prípravy sa budú môcť diecézy zapojiť do katechéz zo spoločnej ponuky.

Pod názvom „Kráčanie s rodinami“ bude predstavených 12 konkrétnych pastoračných návrhov pre rodinný život. Týkajú sa oblastí ako: katechumenát na úrovni diecéz a farností, sprevádzanie manželských párov, vzdelávanie rodín, krásne stránky, výzvy i krízy rodinného a manželského života, formácia pastoračných pracovníkov, seminaristov a kňazov, misionárske povolanie rodín, pastorácia starých ľudí, začleňovanie mladých ľudí, či príprava na spomínaný svetový deň rodín. Všetko to bude príležitosťou pre hlbšie štúdium posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia.

 

zdroj: www.tkkbs.sk